1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Ceza Dairesi
  4. CEZA MİKTARININ HESABINDA HATA – YARGITAY BAŞSAVCISININ İTİRAZI (CMK 308)

CEZA MİKTARININ HESABINDA HATA – YARGITAY BAŞSAVCISININ İTİRAZI (CMK 308)

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Yargıtay başsavcısının itirazı üzerine, mahkemenin ceza miktarını belirlerken hata edip yanlış hesap yaptığı anlaşılmış ve suça sürüklenen çocuklar hakkındaki hükümler bozulmuş yada düzeltilerek onanmıştır.
T.C.
Yargıtay
2. Ceza Dairesi
E: 2015/16907 K: 2015/22057 K.T.: 01.12.2015
Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından suça sürüklenen çocuklar hakkındaki Terme Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14.02.2013 tarih, 256-142 sayılı mahkumiyet kararının, suça sürüklenen çocuklar müdafii tarafından temyizi üzerine, Dairemizce yapılan temyiz incelemesi neticesinde, suça sürüklenen çocuklar hakkında hırsızlık suçundan, suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından verilen hükümlerin onanmasına, suça sürüklenen çocuklar hakkında konut dokunumazlığını bozma suçundan kurulan hükmün ise bozulmasına dair 05.03.2015 gün, 2014/4200- 2015/4716 sayılı ilam ile karar verilmesinin ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 03.11.2015 tarih ve KD-2015/208485 sayılı itirazı üzerine dosya dairemize gönderilmekle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 308. maddesinin, 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile eklenen 3. fıkrası uyarınca yapılan incelemede;
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yargıtay C. Başsavcılığının 03.11.2015 tarihli itirazının, Dairemizin 05.03.2015 tarihli ilamındaki suça sürüklenen çocuk hakkında konut dokunulmazlığını bozma suçundan verilen hükmün “onanması” kısmına yönelik olduğu belirlenerek yapılan incelemede,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 03.11.2015 tarih, KD-2015/208485 sayılı itirazının KABULÜNE, suça sürüklenen çocuk hakkındaki Dairemizin 05.03.2015 tarih, 2014/4200-2015/4716 E-K. sayılı konut dokunulmazlığını bozma suçundan verilen hükmün onanmasına dair kararının KALDIRILMASINA karar verilerek yapılan incelemede;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Suça sürüklenen çocuk hakkında geceleyin işlenen konut dokunulmazlığını bozma suçundan 5237 sayılı TCK’nın sırasıyla 116/4, 119/1-c, 31/3, 62/1. maddeleri uygulanmak suretiyle hüküm kurulurken, yaş nedeniyle 31/3. maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılması sırasında ceza miktarının 1 yıl 4 ay yerine, 1 yıl 6 ay olarak hatalı hesaplanıp, sonuç ceza miktarının ise 1 yıl 1 ay 10 gün yerine, 1 yıl 3 ay olarak belirlenmek suretiyle fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanun’un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; suça sürüklenen çocuk konut dokunulmazlığını bozma suçundan, 5237 sayılı TCK’nın 116/4 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, konut dokunulmazlığını bozma suçunun birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle aynı Kanun’un 119/1-c. maddesi uyarınca ceza miktarının bir kat arttırılarak 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, suça sürüklenen çocuğun yaşı nedeniyle aynı Kanun’un 31/3 maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılması neticesinde 1 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, suça sürüklenen çocuk hakkında aynı Kanun’un 62/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılması sonucunda suça sürüklenen çocuğun neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle; sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları