1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE DÜZELTME OLMASI NEDENİYLE BANKA TARAFINDAN KARŞILIKSIZ İŞLEMİNİN YAPILMADIĞI – BANKANIN ÇEK GÜVENCE BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMAMASI

ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE DÜZELTME OLMASI NEDENİYLE BANKA TARAFINDAN KARŞILIKSIZ İŞLEMİNİN YAPILMADIĞI – BANKANIN ÇEK GÜVENCE BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMAMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece, davaya konu çeklerin keşide tarihinde düzeltme olması nedeniyle bankaca ibraz tarihi itibariyle karşılıksız işlemi yapılmadığı, davacıya usulüne uygun olarak yapılmış bir ciro ve alacağın temlik edildiğine dair bir ibare bulunmaması nedeniyle, davalının çek güvence bedellerini ödeme yükümlülüğünün doğmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2015/6348 K: 2015/13992 K.T.: 04.11.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 11/12/2014
NUMARASI : 2014/696-2014/457
Taraflar arasındaki itirazın iptalil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı yanca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkilinin yetkili hamili bulunduğu iki adet çeke dair çek güvence bedellerinin ödenmesi davalı bankadan istenmiş ise de olumsuz yanıt verildiğini, alacağın tahsili için girişilen takibe davalının itirazı sonucu takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaliyle, takibin devamına ve %20 oranında tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, çeklerin keşide tarihinde düzeltme olması ve paraf imzasının dava dışı keşideciye aidiyeti saptanamadığından ibraz üzerine bu konuda şerh düşülerek karşılıksız çek işlemi yapılmadığı gibi, çekleri bankaya ibraz eden dava dışı E. O.’tan davacının bu çekleri alacağın temliki hükümlerine göre devraldığına yönelik bir delil sunulamadığı, böylece davacının yetkili hamil sıfatı taşımadığından ötürü ödeme yapılmadığını bildirerek, davanın reddini ve %20 oranında tazminatın davacıdan tahsilini istemiştir.
Mahkemece, davaya konu çeklerin keşide tarihinde düzeltme olması nedeniyle bankaca ibraz tarihi itibariyle karşılıksız işlemi yapılmadığı, davacıya usulüne uygun olarak yapılmış bir ciro ve alacağın temlik edildiğine dair bir ibare bulunmaması nedeniyle, davalının çek güvence bedellerini ödeme yükümlülüğünün doğmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 04.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları