1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. ÇEKİN BANKA ONAYLI FOTOKOPİSİ İLE İCRA TAKİBİ YAPILABİLECEĞİ

ÇEKİN BANKA ONAYLI FOTOKOPİSİ İLE İCRA TAKİBİ YAPILABİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Takip yapılırken 5 adet çek aslı ile 15 adet çekin onaylı suretinin icra kasasına alındığı icra tutanağında yazılıdır. O halde icra müdürlüğünden onaylı çek suretlerinin getirtilerek, 3167 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen banka tarafından onaylanmış suretler olup olmadığı araştırılmalı ve 5 adet çek aslının ibraz edilmiş olduğu da dikkate alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2009/8129 K:2009/16021 K.T.: 15.07.2009
3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. maddesinde 26. 02. 2003 tarihinde yapılan değişiklikle, çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde, bankanın ödeme yükümlülüğünün 10. maddede belirtilen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla sınırlı olduğu, 10. maddede belirlenen miktar dâhil olmak üzere kısmi ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisinin ücretsiz olarak hamile verileceği, çek hamilinin bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebileceği ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabileceği, mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslının bu mercilere gönderileceği hükme bağlanmıştır.
Somut olayda takip yapılırken, 23.05.2008 tarihinde 5 adet çek aslı ile 15 adet çekin onaylı suretinin icra kasasına 1206 kasa numarası ile alındığı icra tutanağında yazılıdır. O halde icra müdürlüğünden onaylı çek suretlerinin getirtilerek, 3167 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen banka tarafından onaylanmış suretler olup olmadığı araştırılmalı ve 5 adet çek aslının ibraz edilmiş olduğu da dikkate alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Bu nedenle eksik inceleme ve yazılı gerekçelerle ödeme emrinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları