1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. ÇEK TAZMİNATININ İPTALİNİN TAKİBİN İPTALİNİ GEREKTİRMEDİĞİ

ÇEK TAZMİNATININ İPTALİNİN TAKİBİN İPTALİNİ GEREKTİRMEDİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Takibin iptali nedenleri İİK’da belirtilmiş olup çek tazminatının iptali icra takibinin iptali sebebi olamaz.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2013/12091 K: 2013/20822 K.T.: 04.06.2013
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine başvurarak faize, çek tazminatına itiraz ettiği ve ödeme emrine dayanak belge eklenmediğinden ödeme emrinin iptalini talep ettiği, Mahkemece, takip talebinde % 10 tazminat istendiği ancak yasal olarak bunun mümkün bulunmadığından bahisle takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.
Takip tarihi itibariyle uygulanması gereken TTK’nın 783/3 maddesine göre “Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlü olduktan başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder.”
6762 sayılı TTK’nın 695/3 maddesinde %5 olan çek tazminatı oranı 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 783/3. maddesi ile % 10’a çıkarılmıştır.
Bu hüküm kapsamında hamilin düzenleyenden (keşideciden) ayrıca ödenmeyen çek bedelinin yüzde onu oranında çek tazminatı talep edebileceği açıktır.
Kabule göre de takibin iptali nedenleri İİK’da belirtilmiş olup çek tazminatının iptali icra takibinin iptali sebebi olamaz.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/06/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları