1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. ÇEK BEDELİ – ÇEK BEDELİNİN SEHVEN TAKİBE KONULMASI – BORCA İTİRAZ – TAZMİNAT TALEBİ – VEKALET ÜCRETİ

ÇEK BEDELİ – ÇEK BEDELİNİN SEHVEN TAKİBE KONULMASI – BORCA İTİRAZ – TAZMİNAT TALEBİ – VEKALET ÜCRETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Alacaklı vekilinin, şikayet tarihinden sonra takip dosyasında, çek bedelinin sehven takibe konulduğunu beyan ederek, feragat harcını yatırması ile takip dosyası kapatılmıştır fakat borçlu borca itirazı ile birlikte tazminat talebi ile vekalet ücreti talebinde bulunduğundan, mahkemece, borçlunun itirazında haklı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Oluşacak sonuca göre tazminat talebi ve yargılama gideri ile vekalet ücreti talebi hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/24856 K: 2016/1251 K.T.: 19.01.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Alacaklı tarafından başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde borçlular, takibe konu çekin teminat senedi olduğunu, süresinde bankaya ibraz edilmediğini, çek tazminatının hukuka aykırı olduğunu, borçları bulunmadığını ileri sürerek takibin iptali ile %20’den az olmamak üzere tazminat talep etmişler, mahkemece şikayet tarihinden sonra alacaklının feragatı ile takip dosyasının kapatıldığı, davanın konusuz kaldığı belirtilerek esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına ve itirazın esası incelenip karar verilmediğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
1- )Borçlu … San. ve Tic. Ltd. Şti’nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
İİK’nun 168/3-5. maddeleri hükmü gereğince, borçlunun itiraz ve şikayetini ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapması zorunludur.
Somut olayda borçlu şirkete gönderilen ödeme emrinin 15.12.2014 tarihinde tebliğ edildiği halde, itiraz ve şikayetin adı geçen borçlu tarafından 5 günlük yasal süreden sonra yapıldığının anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının borçlu … ve Deri Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. yönünden İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA,
2- )Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Takibe itiraz edilmesinden sonra, gerek borçlunun itirazından vazgeçmesi ve gerekse alacaklının itirazı kabul etmesi yahut icra dairesine başvurup takipten feragat etmesi, süresi içinde usulüne uygun olarak yapılan itirazın esasının incelenmesine engel değildir. Aksinin kabulü halinde, itiraz üzerine haklı olmadığını anlayan tarafın talebinden vazgeçmek suretiyle aleyhine tazminata hükmedilmesini engellemesi gibi kabulü mümkün olmayan bir durum ortaya çıkar. ( HGK’nun 16.10.1996 tarih, 1996/601-711 ve 21.3.2001 tarih, 2001/266 Sayılı kararları ).
Somut olayda her ne kadar alacaklı vekilinin, şikayet tarihinden sonra takip dosyasında, çek bedelinin sehven takibe konulduğunu beyan ederek, feragat harcını yatırması ile takip dosyası kapatılmış ise de, borçlu borca itirazı ile birlikte tazminat talebi ile vekalet ücreti talebinde bulunduğundan, mahkemece, borçlunun itirazında haklı olup olmadığı değerlendirilerek oluşacak sonuca göre tazminat talebi ve yargılama gideri ile vekalet ücreti talebi hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca borçlu … yönünden BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları