1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Hukuk Dairesi
  4. ÇAPLI TAŞINMAZDA PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ – GÖREV

ÇAPLI TAŞINMAZDA PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ – GÖREV

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Tarafların paydaşı olduğu çekişmeli taşınmazın paylı mülkiyet üzere tapuda kayıtlı bulunduğu, kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin kurulmadığı, davanın Türk Medeni Kanunu’nun 683. ve devamı maddelerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası hakkında hüküm kurulması isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
E: 2015/3087 K: 2015/4459 K.T.: 31.03.2015
Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
Dava, çaplı taşınmazda paydaşlar arasındaki el atmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, uyuşmazlığın 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklandığı benimsenmek suretiyle işin esasına girilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.
Ne var ki, tarafların paydaşı olduğu çekişmeli taşınmazın paylı mülkiyet üzere tapuda kayıtlı bulunduğu, kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin kurulmadığı, davanın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 683. ve devamı maddelerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Açıklanan olgular karşısında, olayda Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulama yeri bulunmadığı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası hakkında hüküm kurulması isabetsizdir.
Davalının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 31.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları