1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Hukuk Dairesi
  4. ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ – ECRİMİSİL – TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ – TAŞINMAZ SÖZLEŞMESİ

ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ – ECRİMİSİL – TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ – TAŞINMAZ SÖZLEŞMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının taşınmazda pay iktisap ettiği tarihler gözetilerek davacının payı oranında belirlenecek ecrimisil isteğinin de kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığı gibi mutlak elatmanın önlenmesine karar verilmesi gerekirken pay oranında el atmanın önlenmesine karar verilmesi de isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
E: 2015/16 K: 2015/1474 K.T.: 29.01.2015
Taraflar arasında birleştirilerek görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekillerince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan deliller ile dava konusu 1561 ada 231 parsel sayılı taşınmazın davacı ve dava dışı kişiler adına paylı mülkiyet üzere kayıtlı olduğu, kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkı olmayan davalının çekişmeli taşınmaza haklı ve geçerli bir neden olmaksızın müdahale ettiği belirlenmek ve benimsenmek suretiyle elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalının temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.

Davacının temyiz itirazlarına gelince;

Bilindiği üzere; ecrimisil, kötüniyetli zilyedin geri vermekle yükümlü olduğu bir şeyi haksız olarak alıkoyması nedeniyle hak sahibine ödemek zorunda kaldığı bir tür haksız fiil tazminatıdır.

Somut olaya gelince; 12.01.2009 tarihinde noterde düzenlenen “Düzenlenme Şeklinde Tahliye Taahhütnamesi” başlıklı belge ile davalı taşınmazda fuzili şagil olduğunu kabul etmiştir.

Bu durumda; hiç bir hakka dayanmadan taşınmazı kullanan davalının iyiniyetli olduğundan söz edilmesi mümkün olmadığından ecrimisilden sorumlu olacağı kuşkusuzdur.

Öte yandan; davalı 3. kişi olup çekişmeli taşınmazda paydaş olmadığından mutlak olarak elatmanın önlenmesine karar verilmesi gerekirken davacının payı oranında elatmanın önlenmesine karar verilmesi de doğru değildir.

Hal böyle olunca; özellikle davacının taşınmazda pay iktisap ettiği tarihler gözetilerek davacının payı oranında belirlenecek ecrimisil isteğinin de kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığı gibi mutlak elatmanın önlenmesine karar verilmesi gerekirken pay oranında elatmanın önlenmesine karar verilmesi de isabetsizdir.

Davacının temyiz itirazları değinilen yönler itibariyle yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 29.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları