1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. BURUN KIRILMASI NEDENİYLE EŞTEN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – TAZMİNATTA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ (MÜTERAFİK KUSUR) – CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNDEKİ BAĞLAYICILIĞI

BURUN KIRILMASI NEDENİYLE EŞTEN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – TAZMİNATTA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ (MÜTERAFİK KUSUR) – CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNDEKİ BAĞLAYICILIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, darp edildiği gerekçesiyle eşine karşı maddi-manevi tazminat davası açmış dava sonucunda maddi tazminata hükmedilmiştir. Davalının ceza mahkemesindeki yargılaması sonucunda, haksız tahrik altında söz konusu eylemi gerçekleştirdiği saptanmıştır. Ceza mahkemesi kararları kural olarak hukuk mahkemesini bağlamamakla birlikte ceza mahkemesinin olayların tespitine yönelik kararları hukuk mahkemesini bağlayacağından hükmedilen tazminattan da haksız tahrik indirimi yapılmalıdır; zira haksız tahrik davacının zararın oluşmasındaki müterafik kusurunu ifade eder.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2015/16393 K: 2016/5350 K.T.: 20.04.2016

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 01/08/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/03/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı eşi tarafından darp edildiğini ve darp eylemi sonucunda burnunda kemik kırığı meydana geldiğini belirterek, maddi ve manevi zararının tazminini talep etmiştir.

Davalı ise, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, maddi ve manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 53. (TBK/74) maddesi gereği ceza mahkemesinde verilen beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz ise de hukuk hakiminin bu bağımsızlığı sınırsız olmayıp ceza mahkemesinin maddi vakıaların belirlenmesine ilişkin mahkumiyet kararı hukuk hakimi yönünden bağlayıcı olup taraflar yönünden kesin delil niteliği taşıyacaktır.

Dosya kapsamından; ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/69 Esas sayılı dava dosyasında sanık olarak yargılanan davalıya, davacıya yönelik yaralama eyleminden dolayı verilen cezadan Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi gereği haksız tahrik indirimi yapıldığı ve hükmün Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır. Şu durumda, davalının eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği maddi vakıa olarak kesinleşmiş ceza kararı ile tespit edilmiştir. Mahkemece, davacı tarafından talep edilen maddi tazminatın tamamına hükmedilmiş, herhangi bir indirim yapılmamıştır. Haksız tahrik, zarara uğrayanın müterafik kusurunu ifade eder. Eylem tarihinde yürürlükte bulunan BK’nın 44/1. maddesi uyarınca maddi tazminattan haksız tahrik indirimi yapılması gerekirken aksi şekilde istemin tamamının kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA, davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte açıklanan nedenlerle reddine ve davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 20/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları