1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. BULUNAN MEYVE AĞAÇLARININ YOLDAN KALKAN TOZDAN ZARAR GÖRMESİ NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – HİZMET KUSURU – YARGI YOLU BAKIMINDAN GÖREVSİZLİK

BULUNAN MEYVE AĞAÇLARININ YOLDAN KALKAN TOZDAN ZARAR GÖRMESİ NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – HİZMET KUSURU – YARGI YOLU BAKIMINDAN GÖREVSİZLİK

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, hizmet kusuru nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalı tarafından yapılan yolun kenarında bulunan bahçesindeki meyve ağaçlarının yoldan kallkan tozdan zarar gördüğünü belirterek uğramış olduğu maddi zararın tazminini istemiştir. Dava konusu edilen zararın, davalı idare tarafından kamu hizmetine tahsis edilen yoldan kalkan tozdan meydana geldiği belirtilerek talep edildiği anlaşılmaktadır. Kamu hizmetini sunmak ve bu anlamda gerekli hazırlıkları ve denetimi yapmak İl Özel İdarelerinin İl Özel İdaresi Kanunundan doğan görevleri olup, bu görevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi hizmet kusuru niteliğindedir. İdare’nin işlemi yada eylemi nedeni ile doğan zararlardan dolayı İdare’ye karşı, idari yargı yerinde tam yargı davası açılması gerekir. Yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2015/16669 K: 2016/6371 K.T.: 09.05.2016
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 22.11.2013 gününde verilen dilekçeyle hizmet kusuru sebebiyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 29.4.2015 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, hizmet kusuru nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalı tarafından yapılan yolun kenarında bulunan bahçesindeki meyve ağaçlarının yoldan kallkan tozdan zarar gördüğünü belirterek uğramış olduğu maddi zararın tazminini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, hakkaniyet indirimide uygulanarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dava konusu edilen zararın, davalı idare tarafından kamu hizmetine tahsis edilen yoldan kalkan tozdan meydana geldiği belirtilerek talep edildiği anlaşılmaktadır. Kamu hizmetini sunmak ve bu anlamda gerekli hazırlıkları ve denetimi yapmak (park, yol vs.) İl Özel İdarelerinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunundan doğan görevleri olup, bu görevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi hizmet kusuru niteliğindedir. İdare’nin işlemi yada eylemi nedeni ile doğan zararlardan dolayı; İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 2/1-b maddesi gereğince İdare’ye karşı, idari yargı yerinde tam yargı davası açılması gerekir. Görev sorunu, açıkça veya hiç ileri sürülmese de kendiliğinden dikkate alınır. Yerel Mahkemece yargı yolu bakımından görevsizlik kararı yerine, işin esasının incelenmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 09.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları