1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. BOŞANMA DAVASI – KIZININ SEVGİLİSİNİ BABADAN GİZLEYEN ANNEYE KARŞI AÇILAN DAVANIN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ – KADININ KOCASINI GERİ KAFALI DİYEREK AŞAĞILAMASI – ORTAK HAYATI TEMELİNDEN SARSACAK DERECEDE GEÇİMSİZLİK

BOŞANMA DAVASI – KIZININ SEVGİLİSİNİ BABADAN GİZLEYEN ANNEYE KARŞI AÇILAN DAVANIN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ – KADININ KOCASINI GERİ KAFALI DİYEREK AŞAĞILAMASI – ORTAK HAYATI TEMELİNDEN SARSACAK DERECEDE GEÇİMSİZLİK

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalının, ergin kızının bir erkekle arkadaşlığını bildiği halde, bunu kocasından gizlediği ve bunu öğrenerek karşı çıkan kocasını “geri kafalı” diyerek aşağıladığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik sabittir. Eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2012/773 K: 2012/18339 K.T.: 02.07.2012
DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalının, ergin kızının bir erkekle arkadaşlığını bildiği halde, bunu kocasından gizlediği ve bunu öğrenen ve karşı çıkan kocasını “geri kafalı” diyerek aşağıladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md.166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Davacının temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2012 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY :
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerektiğini düşünüyorum.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları