1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. BOŞANMA DAVASI – KARŞI DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMAMASI – DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİ

BOŞANMA DAVASI – KARŞI DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMAMASI – DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Karşı dava süresinde açılmamış ise de, delillerin değerlendirilmesi ve boşanmanın fer’i niteliğindeki talepler nazara alınarak kadın eş ve erkek eşin açtığı davaların birlikte görülmesindeki yarar açıktır. Davalı-davacı kadın eşin açtığı boşanma davasının tefrikinde dahi her iki davanın birleştirilmesine karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2014/18123 K: 2015/2841 K.T.: 25.02.2015
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın eş tarafından, davacı-davalı erkek eşin kabul edilen boşanma davası ve fer’ileri ile kendi karşı davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Davalı-davacı kadın eş 20.01.2014 tarihinde davaya cevap ile birlikte karşı boşanma davası açarak harcını 20.01.2014 gün 465 numaralı makbuzla yatırmış,
mahkemece; gerekçede cevap süresinden sonra açıldığı için karşı dava olarak nitelendirilmediği yönünde açıklamada bulunularak, bu yönde hüküm kurulmamıştır. Karşı dava süresinde açılmamış ise de, delillerin değerlendirilmesi ve boşanmanın fer’i niteliğindeki talepler nazara alınarak kadın eş ve erkek eşin açtığı davaların birlikte görülmesindeki yarar açıktır. Davalı-davacı kadın eşin açtığı boşanma davasının tefrikinde dahi her iki davanın birleştirilmesine karar verilmesi gerekir. Mahkemece karşı davanın da esasının incelenerek olumlu-olumsuz bir karar vermek gerekirken (HMK madde 26) yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre yeniden karar verilmesi gerekli hale gelen davacı-davalı erkek eşin boşanma davası ve fer’ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları