1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. BOŞANMA DAVASI – KADININ AŞIRI HARCAMALARDA BULUNMASI – KOCANIN BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ

BOŞANMA DAVASI – KADININ AŞIRI HARCAMALARDA BULUNMASI – KOCANIN BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2012/22735 K: 2013/8365 K.T.: 27.03.2013
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği ve ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı, davalı kadının da eşinin gelir durumunu aşan ve ailenin ekonomik durumunu zorlayan aşırı harcamalarda bulunduğu, eşinin ailesine mektupla ağır hakaret ve beddualar ettiği ve olağandışı zaman ve sıklıkta telefon görüşmeleri yaparak güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana gen verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 27.03.2013 tarihinde karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları