1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. BOŞANMA DAVASI – EHLİYETSİZ OLAN KİŞİNİN DAVAYA TARAF OLMASI – MİRASÇILARIN DAVAYI TAKİP ETME YETKİSİNİN OLMADIĞI

BOŞANMA DAVASI – EHLİYETSİZ OLAN KİŞİNİN DAVAYA TARAF OLMASI – MİRASÇILARIN DAVAYI TAKİP ETME YETKİSİNİN OLMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, boşanma talebine ilişkindir. Dava ehliyeti dava şartlarından olup re’sen göz önünde bulundurulmalıdır. Kural olarak, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz. Davanın açıldığı tarihte davacının fiil ehliyeti olmaması sebebiyle iş bu boşanma davasını açabilmesi ve yürütebilmesi mümkün olmadığı gibi, mirasçılarının da davayı takip etmeleri mümkün değildir. Davanın reddi gerekir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2014/25941 K: 2014/25026 K.T.: 08.12.2014
DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Dava ehliyeti dava şartlarından olup herhangi bir itiraza gerek olmaksızın mahkemece re’sen göz önünde bulundurulması gereklidir. Dava ehliyetine sahip olan dava açabilir, davayı yürütebilir, usuli işlemler yapabilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 15. maddesine göre, “Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz.”
Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi Başkanlığının 15.05.2013 tarihli raporundan “dava tarihinde, davacı (koca)’nın (müteveffa) fiil ehliyetinin bulunmadığı” anlaşılmaktadır. Bu durumda, davanın açıldığı 21.05.2009 tarihinde davacının fiil ehliyeti olmaması sebebiyle iş bu boşanma davasını açabilmesi ve yürütebilmesi mümkün olmadığı gibi, mirasçılarının da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 181/2. maddesi uyarınca davayı takip etmeleri mümkün olamayacaktır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davacı (koca)’nın, dava tarihinde dava ehliyeti bulunmadığından davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 08.12.2014 tarihinde karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları