1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. BORÇLUNUN, HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE BULUNMASINDAN SONRA ÖLÜMÜ – VEKİLİN MİRASÇILARDAN VEKALET ALARAK YARGILAMAYA DEVAM EDEMEYECEĞİ – ŞİKAYETİN ÖLÜMLE KONUSUZ KALDIĞI

BORÇLUNUN, HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE BULUNMASINDAN SONRA ÖLÜMÜ – VEKİLİN MİRASÇILARDAN VEKALET ALARAK YARGILAMAYA DEVAM EDEMEYECEĞİ – ŞİKAYETİN ÖLÜMLE KONUSUZ KALDIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Borçlu, haczedilmezlik şikayetinde bulunduktan sonra söz konusu şikayet incelenip karara bağlanmadan vefat etmiştir. Ölümle vekaleti son bulan vekilin mirasçılardan vekalet alarak ibraz etmek suretiyle henüz kendilerine takip yöneltilmemiş mirasçılar adına ve onların ihtiyacı sebebiyle bu yargılamaya devam etmesi de olanaklı değildir. O halde, şikayetçi borçlunun vefatı sebebiyle mesken ihtiyacı iddiasının dayanağı ve dolayısıyla haczedilmezlik şikayetinin konusu kalmadığından, mahkemece istemin reddi yerine yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru olmayıp, mahkeme kararının Dairemizce bu gerekçeyle bozulması gerekirken, onandığı anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2016/32318 K: 2017/1879 K.T.: 14.02.2017
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07/04/2016 tarih, 2015/34737 Esas – 2016/10420 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Alacaklı tarafından borçlu … hakkında genel haciz yoluyla başlatılan ilamız icra takibinin kesinleşmesinden sonra adı geçen borçlu adına kayıtlı taşınmaz üzerine 14.04.2014 tarihinde haciz konulduğu ve borçlunun 20.06.2014 tarihinde meskeniyet sebebiyle İİK’nın 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendine dayalı olarak haczin kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin kabulüne dair verilen kararın temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 07.04.2016 tarih ve 2015/34737 E.- 2016/10420 K. sayılı ilamı ile anılan kararın onandığı anlaşılmıştır.
İİK’nın 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendi gereğince; borçlunun “haline münasip” evi haczedilemez. Bu maddeye dayalı haczedilmezlik şikayetinde bulunma hakkı borçlunun şahsına sıkı sıkıya bağlıdır. Bir başka ifadeyle,meskeniyet şikayeti, şahsi hak niteliğinde olup; iddiada bulunan kişinin ihtiyacı ve haczedilen meskenin bu şahsın haline münasip olup olmadığı araştırılarak sonuçlandırılması gerekir. Bu nedenle, haczedilmezlik şikayetinin incelenmesi sırasında şikayetçi borçlunun ölümü halinde mirasçılarının yargılamayı sürdürmeleri mümkün değildir.
Öte yandan, borçlunun ölümü ile İİK’nın 53. maddesi uyarınca; alacaklı tarafından takibin mirasçılara yöneltilmesi ve bu konuda muhtıra tebliğinden sonra, mirasçılar haczin kendilerine tebliğ tarihinden ya da öğrenmeleri halinde bu tarihten itibaren İİK’nın 16/1. maddesinde ön görülen yasal yedi günlük sürede İİK’nın 82/12. maddesi uyarınca kendileri adına haczedilmezlik şikayetinde bulunabileceklerdir.
Somut olayda, borçlu … haczedilmezlik şikayetinde bulunduktan sonra söz konusu şikayet incelenip karara bağlanmadan 27.11.2014 tarihinde vefat ettiği ibraz edilen veraset belgesinden anlaşılmıştır. Bu durumda, ölümle vekaleti son bulan vekilin mirasçılardan vekalet alarak ibraz etmek suretiyle henüz kendilerine takip yöneltilmemiş mirasçılar adına ve onların ihtiyacı sebebiyle bu yargılamaya devam etmesi de olanaklı değildir.
O halde, şikayetçi borçlunun vefatı sebebiyle mesken ihtiyacı iddiasının dayanağı ve dolayısıyla haczedilmezlik şikayetinin konusu kalmadığından, mahkemece istemin reddi yerine yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru olmayıp, mahkeme kararının Dairemizce bu gerekçeyle bozulması gerekirken, onandığı anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 07/04/2016 tarih ve 2015/34737 E.- 2016/10420 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları