1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. BORÇLUNUN BORCUNDAN ADİ KEFİLİN SORUMLU TUTULMASI – MÜTESELSİL KEFİL

BORÇLUNUN BORCUNDAN ADİ KEFİLİN SORUMLU TUTULMASI – MÜTESELSİL KEFİL

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Borçlunun borcundan adi kefilin sorumlu tutulabilmesi için borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkansız hale gelmesi, borçlunun iflasına karar verilmesi veya hakkındaki icra takibinin semeresiz kalmış olması gerekir.

T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2015/2145 K: 2016/329 K.T.: 25.01.2016

 

 

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davalılardan N. M. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kiralanana ilişkin, elektrik, su, vergi borcu, hor kullanma bedeli, makul süre kirası ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece toplam 5.113,57 TL alacaktan, 1.000 TL depozito düşüldükten sonra 4.113,57 TL nin davalı kiracı ve kefilden tahsiline, manevi tazminata dair dava atiye bırakıldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalı adi kefil tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında 15.06.2003 başlangıç tarihli, yedi yıl süreli, işyeri olarak kiralanan ve fırın olarak kullanılacak kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmeyi davalı N. M. adi kefil olarak imzalamıştır. Bundan ayrı sözleşmede kiracının 1.000 TL depozito verdiği ayrıca davalı adi kefilinde imza attığı 16.07.2004 tarihli protokolde davalı adi kefilin 14.06.2003 ile 21.07.2004 tarihleri arasındaki vergi borçlarından müteselsilen sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Davacı kiraya veren, davada kiralanana dair 312 TL elektrik borcu, 1.177 TL su borcu, 1.883 TL vergi borcu, 761 TL nalburiye, 400 TL işçilik, 100 TL taşıma ücreti ( toplam 1.261 TL hor kullanma bedeli olarak) 500 TL fırın boş kaldığı için tazminat (makul süre kirası olarak) 1.500 TL de manevi tazminat isteminde bulunmuş, manevi tazminatla ilgili talebini atiye bırakmıştır. Mahkemece manevi tazminat dışında kalan toplam 5.133 TL alacaktan, 1.000 TL depozito bedeli düşüldükten sonra bakiye 4.133 TL nin davalı kiracı ve adi kefilden tahsiline, manevi tazminat hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Bu durumda az yukarda belirtildiği üzere davalı N. M. sözleşmeyi adi kefil olarak imzalamış olup adi kefilin sorumluluğunu düzenleyen BK 486 md (TBK nun 585. maddesi ) uyarınca borçlunun borcundan adi kefilin sorumlu tutulabilmesi için borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkansız hale gelmesi, borçlunun iflasına karar verilmesi veya hakkındaki icra takibinin semeresiz kalmış olması gerekir. Olayda yukarda belirtilen koşulların hiç biri gerçekleşmediğinden asıl borçluya gidilmeden adi kefile başvurulamayacaktır. Bundan ayrı 16.07.2004 tarihli protokolde kiralananın vergi borçlarından davalı N. M.’in müteselsilen sorumlu olacağı düzenlemesi bulunmakta ise de protokolde kefilin hangi miktar vergi borcundan sorumlu olacağı belirtilmediğinden davalı Nazım vergi borcuna müteselsilen kefil olsa bile miktarı belirtilmeyen vergi borcundan sorumlu tutulamaz. Nitekim BK 484. maddesi (TBK 583) bu hususu düzenlemektedir. Yukarıda belirtilen sebeplerle davalı kefil hakkındaki istemin reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda yazılı sebeplerle davalı N. M.’in temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK’un 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları