1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. Hukuk Genel Kurulu
  4. BORCA İTİRAZIN İCRA DAİRESİNE YAPILMASI GEREKTİĞİ – İCRA MAHKEMESİNE YAPILAN İTİRAZIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI

BORCA İTİRAZIN İCRA DAİRESİNE YAPILMASI GEREKTİĞİ – İCRA MAHKEMESİNE YAPILAN İTİRAZIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Takibin şekline göre İİK’nın 62. maddesi uyarınca her türlü itirazın icra dairesine bildirilmesi zorunludur. Borçlunun borca itirazını da 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi gerekli olup, icra dairesi yerine icra mahkemesine başvurması hukuki bir sonuç doğurmaz. Mahkemece, borçlunun talebinin bu nedenle reddi gerekirken, işin esası incelenerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu
E: 2016/952 K: 2016/815 K.T.: 15.06.2016
Taraflar arasındaki “takibin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Vezirköprü 1.Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesince davanın kabulü ile takibin iptaline dair verilen 11.12.2012 gün ve E:2012/18, K:2012/27 sayılı kararın incelenmesi Davalı-alacaklı vakıf başkanı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve E:2013/15431, K:2013/24192 sayılı ilamıyla;
(… Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, icra müdürlüğünce borçluya örnek 7 no’lu ödeme emrinin 05.06.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Takibin şekline göre İİK’nın 62. maddesi uyarınca her türlü itirazın icra dairesine bildirilmesi zorunludur. Borçlunun borca itirazını da 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi gerekli olup, icra dairesi yerine icra mahkemesine başvurması hukuki bir sonuç doğurmaz.
O halde mahkemece, borçlunun talebinin bu nedenle reddi gerekirken, işin esası incelenerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir …)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmede bir kısım üyelerce, davacının icra mahkemesine başvurusunun icra memuru işlemini “şikayet” niteliğinde olduğu, yerel mahkemenin aynı yöndeki direnme gerekçesinin doğru olduğu ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
Yukarıda belirtilen nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davalı-alacaklı vakıf başkanının temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 15.06.2016 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları