1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. BONOYA DAYALI TAKİP – KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP – TAKİBİN İPTALİ  – BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN BONO

BONOYA DAYALI TAKİP – KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP – TAKİBİN İPTALİ  – BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN BONO

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dayanak belgenin takip tarihi itibariyle yürürlükte olan 6102 Sayılı TTK’nın 766/b maddesinde öngörülen mücerret borç ikrarını içermediği tespit edilmiş olup, tarafların sözleşme doğrultusunda edimlerini yerine getirip getirmediklerinin ve dolayısı ile alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin ve miktarının yargılamayı gerektirmesi nedeniyle mahkemece, İİK’nın 170/a-2 maddesi gereğince istemin kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2013/17842 K: 2013/25254 K.T.: 04.07.2013
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 26.03.2013 tarih, 1814/11570 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, takibe konu senedin taraflar arasında ki fındık alımına ilişkin sözleşmenin teminatı olarak tanzim edildiğini belirterek icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, teminat iddiasının reddine karar verildiği, iş bu kararın Dairemizce onandığı anlaşılmaktadır.
Dosyaya sunulan 05.07.2012 tarihli cevabi ihtarnamede fındık alımına ilişkin sözleşme yapıldığı buna ilişkin fatura kesilerek senet alındığı beyan edildiği, yine dosyada bulunan takip dayanağı bono ile aynı tarih ve aynı miktarlı fındık alımına ilişkin olarak tanzim edilen faturada borcun 4 eşit taksitte ödeneceğinin belirtildiği görülmektedir. Bu durumda takip dayanağı bononun taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin teminatı olarak verildiği ve kayıtsız şartsız ödeme vaadi unsurunu içermediğinin kabulü gerekir.
O halde, dayanak belgenin takip tarihi itibariyle yürürlükte olan 6102 Sayılı TTK’nun 766/b.maddesinde öngörülen mücerret borç ikrarını içermediği tespit edilmiş olup, tarafların sözleşme doğrultusunda edimlerini yerine getirip getirmediklerinin ve dolayısı ile alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin ve miktarının yargılamayı gerektirmesi nedeniyle mahkemece, İİK.nun 170/a-2.maddesi gereğince istemin kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın bu nedenlerle bozulması gerekirken maddi hataya dayalı olarak dairemizce onandığı anlaşıldığından onama kararının kaldırılarak kararın yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 26.03.2013 tarih ve 2013/1814-11570 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına Espiye İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23.10.2012 tarih ve 2012/24-23 karar sayılı mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 04.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları