1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. BONONUN KAMBİYO SENEDİ VASFINI TAŞIMASI-ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN BONO DÜZENLENMESİ VE AVAL

BONONUN KAMBİYO SENEDİ VASFINI TAŞIMASI-ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN BONO DÜZENLENMESİ VE AVAL

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Bononun düzenlenme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan TTK’nın 776/(1)-g maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo vasfını taşıması için “senedi düzenleyenin imzasını” ihtiva etmesi zorunludur. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan söz edilmiş, birden fazla imzanın bulunması koşul olarak kabul edilmemiştir. TTK’nın 778. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 677. maddesi gereğince, şirketi temsile yetkili temsilcinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu imza bizatihi kendisini sorumlu kılar. Yine TTK’nın 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 701ve 702/l. maddeleri gereğince, keşideci imzası dışında bononun ön yüzüne konulan her imza aval şerhi sayılır. Aval için sadece imza yeterli olup, ayrıca ad ve soyadın yazılması gerekli değildir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/24302 K: 2016/2329 K.T.: 27.01.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının REDDİNE;
2- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte, borçlu …’un takibe dayanak bonoyu yetkilisi olduğu borçlu şirket adına imzaladığı, şahsi borcunun bulunmadığı, bu nedenle şahsı adına başlatılan takibin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bononun düzenlenme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK’nın 776/(1)-g maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo vasfını taşıması için “senedi düzenleyenin imzasını” ihtiva etmesi zorunludur. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan söz edilmiş, birden fazla imzanın bulunması koşul olarak kabul edilmemiştir. TTK’nın 778. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 677. maddesi gereğince, şirketi temsile yetkili temsilcinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu imza bizatihi kendisini sorumlu kılar. Yine TTK’nın 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 701ve 702/l. maddeleri gereğince, keşideci imzası dışında bononun ön yüzüne konulan her imza aval şerhi sayılır. Aval için sadece imza yeterli olup, ayrıca ad ve soyadın yazılması gerekli değildir.
Bu açıklamalar ışığında sorumluluk doğması için keşidecinin atacağı tek imza yeterli olup, bononun ön yüzündeki ikinci imzanın atılması zorunluluğu olmadığından şirket kaşesi dışına atılan imza aval olarak değerlendirilir (HGK’nın 05/10/2011 tarih ve 2011/12-480 sayılı kararı).
Öte yandan bononun kambiyo senedi vasfı taşıyabilmesi için TTK’nın 776/1-9. maddeleri uyarınca düzenleyenin imzasının bulunması yeterli olup, bu imzanın düzenleyen şirket unvanı ya da kaşesi üzerine atılması gerekmez. Düzenleyenin imzasının bononun alt kısmında ve metni kapsar biçimde olması kafidir.
Somut olayda; takibe konu 30.09.2013 tanzim, 01.11.2013 vade tarihli bonoda… Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti’nin keşideci sıfatıyla bonoyu tanzim ettiği ve senet üzerinde şirket kaşesinin de bulunduğu, ayrıca avalist A.H. adının yazılı olup iki adet imzanın bulunduğu görülmüştür. Düzenleyen şirketin imzaya yönelik bir itirazı bulunmayıp, avalistin ise düzenleyenin imzasına itiraz hakkı yoktur. Kaldı ki, muteriz borçlu …’un düzenleyen şirketin yetkilisi olduğu ve her iki imzanın ona ait olduğu ihtilafınadır. Bu durumda imzalardan birinin düzenleyen şirket adına, diğerinin ise aval için atıldığının kabulü gerekeceğinden, takip dayanağı bono TTK’nın 776. maddesindeki unsurları taşımakla kambiyo senedi vasfındadır. İmzanın şirket kaşesi üzerinde olup olmaması şirketin sorumluluğu ve bononun geçerliliği anlamında etki etmez.
O halde mahkemece; itirazın tümden reddi yerine yazılı gerekçe ile kabul edilerek takibin kısmen iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları