1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. BONODAKİ İMZAYA İTİRAZ – İMZANIN ŞİRKET YETKİLİLERİNE AİT OLMADIĞI İTİRAZI

BONODAKİ İMZAYA İTİRAZ – İMZANIN ŞİRKET YETKİLİLERİNE AİT OLMADIĞI İTİRAZI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece bonodaki imzanın adi ortaklığı oluşturan diğer şirket ….. Petrol Ürünleri  yetkilisi tarafından atılıp atılmadığı yöntemince araştırılıp gerektiğinde imza incelemesi yaptırılarak, senet üzerinde adi ortaklık adına atılan imzanın ….. Petrol Ürünleri yetkilisine ait olduğu tespit edildiği takdirde adi ortaklığı temsil yetkisi olan temsilcinin imzaladığı senetten doğan borçtan dolayı müştereken ve müteselsilen itiraz eden borçlu …… İnş. Turizm. Petrol Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin de sorumlu olduğu kabul edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2013/8935 K: 2013/17242 K.T.: 06.05.2013
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Adi ortaklardan ….. İnş. Turzim P… Nak. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. yasal süresi içerisinde icra mahkemesi nezdinde senetteki imzanın kendi şirket yetkililerine ait olmadığı itirazında bulunup takibin iptalini ve %40 tazminata hükmedilmesini talep etmiştir. Mahkemece, borçlu ….. İnş. Turzim P.. Nak. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisinin imza örnekleri üzerinde inceleme yaptırılarak alınan rapor doğrultusunda takibin borçlu …… İnş. Turzim Pet. Nak. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. açısından durdurulmasına karar verilmiştir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 625. ve 637. (eski Borçlar Kanununun 525. ve 533.) maddeleri gereği kendisine yönetim hakkı tanınan ortağın, ortaklığı ve diğer ortakları temsil yetkisi vardır. Madde gerekçesinde belirtildiği üzere TBK’nın 637. maddesinin ikinci fıkrasında, ortaklardan birinin, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yapması durumunda, diğer ortakların, ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olacakları hükme bağlanmıştır.
Somut olayda takip dayanağı bononun keşidecisi …… Petrol Ürünleri Ltd.Şti. – E… İnş. Ltd. Şti adi ortaklığıdır. Alacaklı Z.Z. yaptığı kambiyo takibinde adi ortaklığı ve her iki ortak olan …… İnş. Turzim P.. Nak… San. Tic. Ltd. Şti. ile ….. Petrol Ürünleri Turizm İnş Nak. …. Tic. San. Ltd. Şti ‘yi borçlu göstermiştir.
Keşideci adi ortaklığın kuruluşuna dair Anamur Noterliğince düzenlenen 24 Şubat 2011 tarihli Adi Ortaklık Sözleşmesinin içeriğinden anlaşılacağı üzere adi ortaklığın, iki limited şirketinden oluştuğu, idare ve temsili düzenleyen 13. maddesinde “ortaklığın temsil ve ilzamında ortaklar E… İnşaat Turizm P.. Nakliye .. Sanayi Ticaret Limited şirket yetkilileri ile ….. P.. Ürünleri Turizm İnşaat Nak…. Ticaret. San. Ltd. Şti. yetkilileri münferid imza ile ortaklığı temsil ilzam edecektir” ibaresine ve aynı sözleşmenin 9.maddesinde ise “ortaklardan herhangi biri ortaklık adına başkalarına diğer ortağın haberi olmadan borçlanamaz. Çek, bono, senet veremez kefil olamaz” hükmüne yer verildiği ve bu maddenin tarafları arasındaki iç ilişkiyi belirlediği, takibe konu bononun tanzim tarihinin adi ortaklık sözleşmesinin yapılmasından sonraki tarih olan 30.01.2012 tarihli olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda sözleşmenin 13. maddesine göre şirketin idare ve temsilinin ortaklar ….. İnş. Turizm. P.. Nakliye … Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve ….. P.. Ürünleri Turizm İnş. Nak. ..Ticaret Sanayi Limited Şirketi yetkililerinin münferid imzaları ile mümkün olduğu sonucuna varılmalıdır.
O halde mahkemece bonodaki imzanın adi ortaklığı oluşturan diğer şirket ….. Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nak. … Ticaret.San.Ltd.Şti. yetkilisi tarafından atılıp atılmadığı yöntemince araştırılıp gerektiğinde imza incelemesi yaptırılarak, senet üzerinde adi ortaklık adına atılan imzanın ….. P… Ürünleri Turizm İnşaat Nak…. Ticaret.San.Ltd.Şti. yetkilisine ait olduğu tespit edildiği takdirde adi ortaklığı temsil yetkisi olan temsilcinin imzaladığı senetten doğan borçtan dolayı müştereken ve müteselsilen itiraz eden borçlu …… İnş. Turizm. Petrol Nakliye …Sanayi Ticaret Limited Şirketi nin de sorumlu olduğu kabul edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları