1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 12. Daire
  4. BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MEZUNUNUN ÖĞRETMENLİĞE ATANAMAYACAĞI -YÜKSEK ÖĞRENİM PROGRAMLARINDAN BİRİNDEN MEZUN OLMANIN GEREKTİĞİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MEZUNUNUN ÖĞRETMENLİĞE ATANAMAYACAĞI -YÜKSEK ÖĞRENİM PROGRAMLARINDAN BİRİNDEN MEZUN OLMANIN GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Ön lisans düzeyinde Bilgisayar Programcılığı mezunu olan davacının, mezun olduğu bölümün, 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı’nın ek çizelgesine göre öğretmenliğe atanabilecek yüksek öğrenim programları arasında bulunmadığı, gerekli genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyonu almadığı, puan üstünlüğüne göre atamaların gerçekleştirilmesi için gerekli olan KPSS 10 puan türünün bulunmadığı hususları göz önüne alındığında; davacının 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanması istemiyle 24.04.2008 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır ve yerel mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
T.C.
Danıştay 12. Dairesi
E: 2009/2754 K: 2009/4518 K.T.: 15.09.2009
Temyiz İsteminde Bulunan(Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı
Karşı Taraf: …
Vekili: Av. …
İsteğin Özeti: Ankara 11. İdare Mahkemesi’nce verilen 24.12.2008 günlü, E:2008/1430, K:2008/2496 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. maddesinde
“öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğu belirtilerek, öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlandığı,” 45. maddesinde ise; “öğretmenlerin öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığınca seçileceği” hükümlerine yer verilmiştir.
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinde ise; bu yetkinin Bakanlık adına Talim ve Terbiye Kurulunca kullanılacağı hükme bağlanmıştır.
Sözleşmeli veya kadrolu öğretmen olarak atanabilmek için şartları düzenleyen 12.07.2004 günlü ve 119 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı da yukarıda yer verilen Yasa’ya istinaden çıkarıldığından ve anılan kurul kararında önlisans mezunlarına yer verilmemiş olduğundan, önlisans mezunu olan davacının öğretmen olarak atanmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Düşüncesi: Uyuşmazlık 657 sayılı Yasanın 4/c maddesi kapsamında sözleşmeli statüde kısmı zamanlı geçici bilgisayar öğreticisi olarak görev yapan davacının, anılan yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemle ilgilidir.
12.07.2004 günlü 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının “Öğrenim Durumu” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; öğretmenlerin ek çizelgede belirtilen alanlar itibariyle ve bu alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasında seçileceği açıklanmış, eynı Kararın Eki Çizelgesinde de bilgisayar öğretmenliğine atanacaklara kaynak olarak 1- Bilgisayar Öğretmenliği, 2- Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 3- Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 4- Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, 5- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6- Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim sistemleri Bölümü, 7- Matematik-Bilgisayar Bölümü 8- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 9-Bilgisayar Mühendisliği, 10- Bilgisayar Bilimleri mühendisliği, 11- Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (6’ncı sıradan itibaren formasyon belgesi bulunanlar) mezunları belirtilmiştir.
Olayda da; Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı mezunu olan ve 657 sayılı Yasa’nın 4/c maddesi kapsamında sözleşmeli statüde kısmi zamanlı geçici bilgisayar öğreticisi olarak görev yapmaktayken Danıştay 12’nci Dairesinin 14.03.2007 günlü, E:2007/101 sayılı kararıyla sözleşmesi feshedilen davacının, 657 sayılı yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için başvurduğu dava konusu işlemle de önlisans mezunu olduğu gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının mezun olduğu bölümün 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının ek çizelgesine göre öğretmenliğe atanabilecek yüksek öğrenim programları arasında bulunmadığı gibi pedagojik formasyonu olmadığı, gerekli olan KPSS 10 puan türünün bulunmadığı belirlendiğinden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Belirtilen nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü: Dava; 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında sözleşmeli statüde kısmı zamanlı geçici bilgisayar öğreticisi olarak görev yapan davacının, anılan yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için yaptığı 24.04.2008 günlü başvurunun reddine ilişkin 01.05.2008 gün ve 30980 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 24.12.2008 günlü, E:2008/1430, K:2008/2496 sayılı kararıyla; davacının önlisans mezunu olmasının öğretmen olarak atanmasına engel olmayacağı, bu nedenle diğer atama şartları yönünden durumun değerlendirilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
Davalı idare, yasaların verdiği yetkiye istinaden çıkarılan Talim Terbiye Kurulu Kararında ve ekli çizelgede önlisans mezunlarının öğretmen olarak atanmasının mümkün olmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atanma şartlarına ilişkin 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar belirlenmiş olup, özel şartlar arasında” kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak” ifadesine yer verilmiştir.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. maddesinde “öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğu belirtilerek, öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlandığı,” 45. maddesinde ise; “öğretmenlerin öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığınca seçileceği” hükümlerine yer verilmiştir.
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. maddesinde ise; bu yetkinin Bakanlık adına Talim ve Terbiye Kurulunca kullanılacağı hükme bağlanmıştır.
04.03.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin (c) bendinde, öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personeli Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibariyle belirlenen puan üstünlüğünün esas alınacağı, aynı Yönetmeliğin “Atama Şartlan” başlıklı 6. maddesinin (a) bendinde de, mezun olunan yüksek öğrenim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak koşulu getirilmiştir.
12.07.2004 günlü, 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının “Öğrenim Durumu” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında da, öğretmenlerin, ek çizelgede belirtilen alanlar itibariyle ve bu alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçileceği belirtilmiştir.
12.07.2004 günlü, 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının Ek Çizelgesinde, bilgisayar öğretmenliğine atanacaklara kaynak olarak; 1. Bilgisayar Öğretmenliği, 2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, 3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, 5. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 6. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, 7. Matematik -Bilgisayar Bölümü, 8. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 9. Bilgisayar Mühendisliği, 10. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, 11. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği(6. sıradan itibaren formasyon belgesi bulunanlar) mezunları gösterilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı mezunu olan ve 657 sayılı yasanın 4/C maddesi kapsamında sözleşmeli statüde kısmı zamanlı geçici bilgisayar öğreticisi olarak görev yapmaktayken Danıştay Onikinci Dairesi’nin 14.03.2007 gün ve E:2007/101 sayılı kararı üzerine sözleşmesi feshedilen davacının, anılan Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için yaptığı 24.04.2008 günlü başvurusunun, önlisans mezunu olduğundan bahisle reddine ilişkin 01.05.2008 gün ve 30980 sayılı işlemin tesisi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda; ön lisans düzeyinde Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı mezunu olan davacının, mezun olduğu bölümün, 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının ek çizelgesine göre öğretmenliğe atanabilecek yüksek öğrenim programları arasında bulunmadığı, gerekli genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyonu almadığı, puan üstünlüğüne göre atamaların gerçekleştirilmesi için gerekli olan KPSS 10 puan türünün bulunmadığı hususları göz önüne alındığında; davacının 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanması istemiyle 24.04.2008 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Kaldı ki, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Atama Dönemleri” başlıklı 10. maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirli atama dönemlerinde ve önceden atama izni aldığı kadro ve kontenjanları ilan ederek atama şartlarını taşıyan öğretmen adaylarının tercihleri doğrultusunda öğretmen atamalarını yaptığı dikkate alındığında, davacının atama dönemi dışında yaptığı bireysel başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 24.12.2008 günlü, E:2008/1430, K:2008/2496 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 15.09.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları