1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. BELGELERE AYKIRI TESCİLİN DÜZELTMESİ

BELGELERE AYKIRI TESCİLİN DÜZELTMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, belgelere aykırı tescil ve yazımın düzeltilmesi istemine ilişkindir. Tapu Sicil Tüzüğü’nün 85. maddesinin 2. fıkrası gereğince belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesi için ilgililerden birinin yazılı oluru, bu olmazsa, tapu sicil müdürünün, defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açmasını talep edebileceği hükme bağlandığı halde davanın mal müdürü yerine tapu sicil müdürlüğü tarafından açılması doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2009/2253 K: 2009/3268 K.T.: 17.03.2009
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.11.2007 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında düzeltim istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 15.07.2008 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, belgelere aykırı tescil ve yazımın düzeltilmesi istemine ilişkindir.
Davacı Tapu Sicil Müdürlüğü vekili, dava konusu 90 parsel sayılı taşınmazın evraklarının incelenmesi sonucunda; sehven ……..Asliye Hukuk Mahkemesinin 1988/204 E 1989/78 K sayılı hükmüne istinaden davalıların murisi Nurettin ….. adına tescil edildiğinin anlaşıldığını, ancak 26.10.1989 tarihli mahkeme kararına göre İsmail Hakkı ……, Seyfettin……, Fahrettin……, Ekrem …., Sebahattin ……, Eyüp….., Şerafettin ….., Kemal …., Behiye….ve Nurettin …..adlarına tescil edilmesi gerektiğini belirterek taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının düzeltilerek mahkeme kararına uygun olarak tescili talebinde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davalılar vekili temyiz etmiştir.
Tapu Sicil Tüzüğünün 85. maddesinin 2. fıkrası gereğince belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesi için ilgililerden birinin yazılı oluru, bu olmazsa, Tapu Sicil Müdürünün, Defterdarlık veya Malmüdürlüğünden düzeltme için dava açmasını talep edebileceği hükme bağlandığı halde davanın Malmüdürü yerine Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından açılması doğru değildir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmediğinden karar bozulmalıdır.
./..
2009/2253 – 2009/3268 -2-

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 17.03.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları