1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. BELEDİYENİN KAMU HİZMETİ SIRASINDA VERDİĞİ ZARARLARDAN DOLAYI ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMADIĞI – HİZMET KUSURU – İYUK GEREĞİNCE İDARİ YARGIDA TAM YARGI DAVASI İKAME EDİLMESİ GEREKTİĞİ 

BELEDİYENİN KAMU HİZMETİ SIRASINDA VERDİĞİ ZARARLARDAN DOLAYI ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMADIĞI – HİZMET KUSURU – İYUK GEREĞİNCE İDARİ YARGIDA TAM YARGI DAVASI İKAME EDİLMESİ GEREKTİĞİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar olup bu zararların tazmini amacıyla hizmet kusurlarına dayalı olarak İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi hükmü uyarınca idari yargı yerinde tam yargı davası ikame edilmesi gerekmektedir. Hukuk Genel Kurulu’nun 04/11/2015 tarih 2015/17-86 Esas, 2015/2364 Karar sayılı kararı da bu yöndedir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden (re’sen) dikkate alınması zorunludur. O halde mahkemece, davanın HMK 114/1-b maddesi gereğince yargı yolu caiz olmadığından HMK 115/2 maddesi gereğince birleşen dava davalısı belediye bakımından dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2016/5598 K: 2016/7175 K.T.: 13.06.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :……Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde birleşen dava davalısı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
– K A R A R –
Davacı vekili, asıl davada müvekkiline ait araca davalıların sürücüsü, işleteni ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu araçta 7.070,00 TL hasar, 2.500,00 TL değer kaybı, 1.050,00 TL mahrumiyet zararı meydana geldiğini beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 3.186,00 TL’nin kusur oranında kaza tarihinden işleyecek faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş, birleşen davada tespit raporuna göre davalı belediyenin trafik düzen ve güvenliğini sağlamakla yükümlü ve kazada kusurlu olduğunu, davalılar Etem ve Fahrettin’in de araç maliki olduğu anlaşılmakla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 7.434 TL maddi tazminatın kusur oranında davalılardan müştereken tahsilini talep etmiştir.
Birleştirilen dava davalısı … vekili, müvekkilinin kusuru olmadığını, tazminat taleplerini kabul etmediklerini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, onarıma yönelik tazminat istemiyle ilgili olarak; esas ve birleşik davaların kabulüne, 7.070,00 TL tazminatın 4.949,00 TL’lik bölümünün … Belediye Başkanlığından, 2.121,00 TL’lik bölümünün müştereken ve müteselsilen olmak üzere …, …, … ve …’ndan alınarak davacıya verilmesine, tazminata … ve … yönünden 26/02/2015,…. yönünden dava (16/03/2015) tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, değer kaybına yönelik tazminat istemiyle ilgili olarak; esas ve birleşik davaların kısmen kabulüne, 2.150,00 TL tazminatın 1.505,00 TL’lik bölümünün …, 645,00 TL’lik bölümünün müştereken ve müteselsilen olmak üzere …, …, … ve …’ndan alınarak davacıya verilmesine, tazminata … ve … yönünden 26/02/2015,… yönünden dava (16/03/2015) tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, mahrumiyete yönelik tazminat istemiyle ilgili olarak; esas ve birleşik davaların kısmen kabulüne, 111,00 TL tazminatın 77,70 TL’lik bölümünün … Belediye Başkanlığından, 33,30 TL’lik bölümünün müştereken ve müteselsilen olmak üzere …, …, … ve …’ndan alınarak davacıya verilmesine, tazminata … ve … yönünden 26/02/2015, .. yönünden dava (16/03/2015) tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm birleştirilen dava davalısı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı, birleşen dava davalısı belediyeyi hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzelkişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar olup bu zararların tazmini amacıyla hizmet kusurlarına dayalı olarak İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi hükmü uyarınca idari yargı yerinde tam yargı davası ikame edilmesi gerekmektedir. Hukuk Genel Kurulu’nun 04/11/2015 tarih 2015/17-86 Esas, 2015/2364 Karar sayılı kararı da bu yöndedir.
Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden (re’sen) dikkate alınması zorunludur. O halde mahkemece, davanın HMK 114/1-b. maddesi gereğince yargı yolu caiz olmadığından HMK 115/2. maddesi gereğince birleşen dava davalısı belediye bakımından dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre birleştirilen dava davalısı … vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün birleştirilen dava davalısı … yönünden BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre birleştirilen dava davalısı … vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 13/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları