1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 5. Daire
  4. BELEDİYE ZABITA MEMURUNUN BAŞKA BELEDİYEYE İSTEM DIŞI ATANMASI – KARAR DÜZELTME

BELEDİYE ZABITA MEMURUNUN BAŞKA BELEDİYEYE İSTEM DIŞI ATANMASI – KARAR DÜZELTME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler gösterilmiştir, daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenleri, anılan maddede sayılan nedenlere uymadığından, düzeltme isteminin reddine; karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 15/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
Danıştay 5. Daire
E: 2015/3923 K: 2015/7056 K.T.: 15.09.2015
İsteğin Özeti : A… Belediye Başkanlığında zabıta memuru olarak görev yapan davacının, 5747 sayılı Yasanın geçici 2. maddesi uyarınca B… Belediye Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin 27.03.2009 gün ve 16 sayılı işlem ile bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; İzmir 3. İdare Mahkemesince Danıştay Beşinci Dairesinin 16/02/2011 günlü, E:2009/7485; K:2011/772 sayılı bozma kararına uyularak dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 11/07/2014 günlü, E:2012/480; K:2014/1069 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 05/02/2015 günlü, E:2014/7941; K:2015/860 sayılı kararının; davalı İdare tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Karar düzetlme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesinin 1. fıkrasında gösterilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenleri, anılan maddede sayılan nedenlere uymadığından, düzeltme isteminin reddine; karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 15/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları