1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. BELEDİYE HİZMET BİNASININ BULUNDUĞU TAŞINMAZ İLE CAMİİ VE MÜŞTEMİLATININ İÇİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZLARA HACİZ KONULAMAMASI – BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARA HACİZ KONULMASI – HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ – BELEDİYEYE GELİR GETİREN TAŞINMAZLARA HACİZ KONULABİLMESİ

BELEDİYE HİZMET BİNASININ BULUNDUĞU TAŞINMAZ İLE CAMİİ VE MÜŞTEMİLATININ İÇİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZLARA HACİZ KONULAMAMASI – BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARA HACİZ KONULMASI – HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ – BELEDİYEYE GELİR GETİREN TAŞINMAZLARA HACİZ KONULABİLMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Borçlu, Belediyenin taşınmazlarına haciz konulduğunu, taşınmazların kamu hizmetine tahsis edildiğini belirterek hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması gerekli olup kamuya tahsis kararı alınmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Belediye hizmet binasının da içinde bulunduğu taşınmaz ile camii ve müştemilatının içinde bulunduğu taşınmazların fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının kabulü gerekir. Bu taşınmazlara dair hacizlerin kaldırılmasında isabetsizlik yoktur. Ancak haciz konulan başka bir taşınmazın üzerindeki çok katlı binanın içindeki dükkanların değişik kurum ve şahıslara kiraya verildiği, yine üzerinde soğuk hava deposu bulunan bir diğer taşınmazın ise meyve üreticilerine kiraya verildiği, bu taşınmazların Belediyeye gelir getiren taşınmazlar olduğu değerlendirilerek, bu taşınmazlara dair şikayetin reddi gerekir.

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/20262 K: 2016/633 K.T.: 21.01.2016

 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, Belediyenin taşınmazlarına haciz konulduğunu, taşınmazların kamu hizmetine tahsis edildiğini, bu hususa dair Belediye Meclisi’nin karar aldığını belirterek hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; taşınmazlar üzerine konulan haczin kaldırılması talebinin kısmen kabulü ile; … 8. İcra Müdürlüğü’nün 2011/… Esas sayılı dosyası ile şikayet eden G.. B..’na ait; … İlçesi … ada … parsel, … ada … parsel, … ada … parsel, … ada … parselde kain taşınmazlar üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son maddesinde; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, yine bu maddeye göre haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması gerekli olup kamuya tahsis kararı alınmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır.

Somut olayda; Mahkemece yapılan keşif sonucunda alınan … tarihli bilirkişi raporundaki tespitler dikkate alındığında, belediye hizmet binasının da içinde bulunduğu … İlçesi … ada … parsel ile camii ve müştemilatının içinde bulunduğu … ada … parsel sayılı taşınmazların fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının kabulü gerektiği, bu sebeple anılan taşınmazlara dair hacizlerin kaldırılmasında isabetsizlik yoktur. Ancak … İlçesi … ada … parsel sayılı taşınmaz üzerindeki çok katlı binanın içindeki dükkanların değişik kurum ve şahıslara kiraya verildiği, yine üzerinde soğuk hava deposu bulunan … ada … parsel sayılı taşınmazın ise meyve üreticilerine kiraya verilerek bu taşınmazların Belediyeye gelir getiren taşınmazlar olduğu değerlendirilerek, bu taşınmazlara dair şikayetin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle Mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nın 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları