1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART ALACAĞI – İŞ YERİ SAHİBİNİN ESNAF OLMASI HALİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU

BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART ALACAĞI – İŞ YERİ SAHİBİNİN ESNAF OLMASI HALİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalının iş yerinin maliki ve işleticisi olduğu, 2. sınıf işletme defterine tâbi esnaf olduğu, taraflar arasında bira satışına ilişkin bayilik sözleşmesi yapıldığı, uyuşmazlığında anılan sözleşmede belirtilen katkı payı ve cezai şarttan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı tacir olmadığından TTK’nın 4. maddesindeki yasal düzenlenme karşısında uyuşmazlığın 6100 sayılı HMK’nın 2. maddesi uyarınca genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2015/10410 K: 2015/10255 K.T.: 03.11.2015
“İçtihat Metni”
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/04/2015
NUMARASI : 2014/422-2015/131
Taraflar arasında görülen davada İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İzmir 11. Asliye Ticaret Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı 03.12.2013 tarihli dilekçe ile; davalı taraf ile yapılan bira satışını konu alan 01.09.2011 tarihli sözleşmeye aykırı edimler sebebiyle sözleşmede belirtilen 20.000 USD
 cezai şartın ve 20.000.-TL katkı payının davalıdan tahsili istemiyle asliye ticaret mahkemesinde dava açmıştır.
İzmir 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, “…davalının 2. sınıf işletme defterine tabi esnaf olduğu, tacir olmadığından davaya bakma görevinin asliye hukuk mahkemesine ait bulunduğu…” gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, “…davalı, her ne kadar Lokantacılar ve Gazinocular Odasına kayıtlı ise de kararlaştırılan cezai şart miktarı, hemde davacıya tanınan 50.000.-TL katkı payı miktarı karşısında davalının gelirinin TTK ve Bakanlar Kurulunun ilgili 2007/12362 sayılı kararındaki limitleri aştığı belirlendiğinden tacir olduğu, tacirler arasındaki uyuşmazlığında asliye ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerektiği…” gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde “Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;
a) Bu Kanunda, “…görülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır…” hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun 5. maddesinde tüm ticari davalara asliye ticaret mahkemesinde bakılacağı belirtilmiştir.
Dosya kapsamından, davalının ………. ünvanlı işyerinin maliki ve işleticisi olduğu, 2. sınıf işletme defterine tâbi esnaf olduğu, taraflar arasında bira satışına ilişkin bayilik sözleşmesi yapıldığı, uyuşmazlığında anılan sözleşmede belirtilen katkı payı ve cezai şarttan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı tacir olmadığından TTK’nın 4. maddesindeki yasal düzenlenme karşısında uyuşmazlığın 6100 sayılı HMK’nın 2. maddesi uyarınca genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 03/11/2015 gününde oy birliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları