1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. BAŞVURU YOLLARI VE SÜRESİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ – KİK KARARI

BAŞVURU YOLLARI VE SÜRESİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ – KİK KARARI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava konusu işlemle şikâyet üzerine alınan ihale komisyonu kararının farkına varıldığı tarihten itibaren on gün içinde doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle süre yönünden reddedildiği, ancak davacının başvuru usulüne yönelik olarak idarece yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin anlaşılması karşısında, ihaleyi yapan idareye yönelik şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
T.C.
Danıştay
13. Daire
E: 2015/3308 K: 2015/3044 K.T.: 09.09.2015

İstemin Özeti : Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 17.04.2015 tarih ve E:2015/420, K:2015/450 sayılı kararının; uyuşmazlık konusu işlemin yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca tesis edildiği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca davacının doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği, süresinde yapılmayan başvuru nedeniyle verilen kararın yerinde olduğu, davanın reddi gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:

Dava; ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddi yolunda alınan 25.02.2015 tarih ve 2015/UY.IV-678 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; Anayasa’nın 40. maddesinde “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” kuralının yer aldığı, idari işlemlere karşı başvuru yollarının ayrıntılı düzenlemelerde yer alması, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilebilmesi nedeniyle işlemlere karşı hangi idari birime, hangi sürede başvurulacağının idarelerce işlemde belirtilmesinin hukuk güvenliği ilkesinin gereği olduğu, olayda, 19.01.2015 tarihli ihale komisyon kararında, şikâyete konu ihale komisyon kararının …A.Ş.’nin yaptığı şikâyet başvurusu üzerine alındığı, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği şikâyete yol açan durumu farkına vardığı 20.01.2015 tarihinden itibaren on gün içinde 30.01.2015 tarihinde kesinleşen ihale kararında gösterilen başvuru yolunu izlemek suretiyle idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, 06.02.2015 günlü kararın 09.02.2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, 18.02.2015 tarihinde de Kurum’a itirazen şikâyette bulunduğu, başvurusunun dava konusu işlemle şikâyet üzerine alınan ihale komisyonu kararının farkına varıldığı tarihten itibaren on gün içinde doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle süre yönünden reddedildiği, ancak davacının başvuru usulüne yönelik olarak idarece yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin anlaşılması karşısında, ihaleyi yapan idareye yönelik şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 17/04/2015 tarih ve E:2015/420, K:2015/450 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarı ile kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 09.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları