1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 3. Ceza Dairesi
  4. BARINAKTA KULLANILAN TAHTANIN DEVRİK AĞAÇTAN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ

BARINAKTA KULLANILAN TAHTANIN DEVRİK AĞAÇTAN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Ağaçların sanık tarafından kesildiğine dair dosya kapsamında bir başka delil veya tanık beyanı bulunmamasına karşılık bilirkişi raporunda, ahırda kullanılan ıhlamur tahtalarının 283 ve 286 nolu bölmelerden kesilen 5 adet ıhlamur ağacından elde edildiğinin, ağaçların kesim tarihinin tutanakta yazılı 01.01.2011 tarihine uygun bulunduğunun, ahırın ise 2010 yılında yapıldığının ifade edilmesi suretiyle çelişki yaratılmasına; zabıt mümziinin duruşma aşamasında alınan beyanında ise barınakta kullanılan emvalin bıçkıdan geçirildiğinden kesilen emvalden yapılıp yapılmadığını tespit edemediklerini ifade etmesine göre keşfe iştirak eden bilirkişiye yemini verdirilerek ahır inşaatında kullanılan ıhlamur tahtalarının, ağaçların kesim tarihi ile ahırın yapım tarihi de dikkate alınarak düşük ve devrik ıhlamur ağacından temininin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda ek rapor alınarak çelişkinin giderilmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiğinin gözetilmemesi, sanık hakkında tayin edilen para cezasının taksitlendirilmesinde taksit aralığının kararda gösterilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
3. Ceza Dairesi
E: 2014/14546 K: 2014/21482 K.T.: 29.05.2014
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Sanık hakkında açma eylemi yönünden verilen hükmün incelenmesinde; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 gün 2009/13-12 sayılı kararı uyarınca sanık hakkında verilen 5271 sayılı CMK 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının aynı Kanunun 231/12 maddesi uyarınca itirazı kabil olup temyizi mümkün bulunmadığından dosyanın itiraz mercii tarafından tetkik edilmek üzere temyizen incelenmeksizin mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
2) Sanık hakkında ağaç kesme eylemi yönünden verilen hükmün ince-lenmesinde;
Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
a) Sanığın yargılamanın aşamalarında değişmeyen savunmalarında, suça konu ağaçlardan sadece devrik olan ıhlamur ağacını kestiğini, diğer ağaçları kesmediğini beyan etmesine; ihbarcı tanığın, sanığı ağaç keserken gördüğünü belirttiği tarihler ile suç tutanağında yazılı ve bilirkişi vasıtasıyla tespit edilen tutanağa konu ağaçların kesim tarihlerinin birbirine uymamasına, tutanağa konu ağaçların sanık tarafından kesildiğine dair dosya kapsamında bir başka delil veya tanık beyanı bulunmamasına karşılık bilirkişi raporunda, ahırda kullanılan ıhlamur tahtalarının 283 ve 286 nolu bölmelerden kesilen 5 adet ıhlamur ağacından elde edildiğinin, ağaçların kesim tarihinin tutanakta yazılı 01.01.2011 tarihine uygun bulunduğunun, ahırın ise 2010 yılında yapıldığının ifade edilmesi suretiyle çelişki yaratılmasına; zabıt mümziinin duruşma aşamasında alınan beyanında ise barınakta kullanılan emvalin bıçkıdan geçirildiğinden kesilen emvalden yapılıp yapılmadığını tespit edemediklerini ifade etmesine göre keşfe iştirak eden bilirkişiye yemini verdirilerek ahır inşaatında kullanılan ıhlamur tahtalarının, ağaçların kesim tarihi ile ahırın yapım tarihi de dikkate alınarak düşük ve devrik ıhlamur ağacından temininin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda ek rapor alınarak çelişkinin giderilmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiğinin gözetilmemesi,
b) Kabule göre de; sanık hakkında tayin edilen para cezasının taksitlendi- rilmesinde taksit aralığının kararda gösterilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 29.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları