1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. BANKANIN ÇEK HESABI BULUNAN MÜŞTERİNİN EMEKLİ MAAŞINA BLOKE KOYAMAYACAĞI – HACİZ

BANKANIN ÇEK HESABI BULUNAN MÜŞTERİNİN EMEKLİ MAAŞINA BLOKE KOYAMAYACAĞI – HACİZ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca emekli maaşları üzerine nafaka alacakları dışında haciz konulamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının emekli maaşı hesabı üzerine bankaca konulan tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir. mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2015/1259 K: 2015/1918 K.T.: 13.02.2015
Taraflar arasında görülen davada …Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/04/2014 tarih ve 2012/506-2014/91 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı, davalı bankanın …Şubesi nezdindeki hesabından kullandığı çek defterine ait 5 adet çek yaprağını bankaya iade etmediği gerekçesiyle …Şubesi’ndeki emekli maaş hesabı üzerine davalı tarafından tedbir konulduğunu, oysa emekli maaşı üzerine 5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi uyarınca tedbir konulamayacağını ileri sürerek, emekli maaş hesabına konulan tedbirin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının imzaladığı kredi sözleşmelerinde tanınan yetkiye dayalı olarak hesabı üzerine bloke konulduğunu, yapılan işlemin yasalara uygun bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca emekli maaşları üzerine nafaka alacakları dışında haciz konulamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının emekli maaşı hesabı üzerine bankaca konulan tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 13/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları