1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN DAVA ŞARTI NOKSANLIĞINDAN DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERMESİ GEREKTİĞİ

BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN DAVA ŞARTI NOKSANLIĞINDAN DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, bankacılık işleminden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 Sayılı TTK 4/f maddesinde “Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine dair düzenlemelerde öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava” olduğu, Kanun’un 5/1 maddesinde “Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi’nin tüm ticari davalara bakmakla görevli” bulunduğu, 6100 Sayılı HMK 114/c maddesinde “mahkemenin görevli olması”nın dava şartı olarak öngörüldüğü, HMK 115/2 maddesinde de “mahkemenin dava şartı noksanlığını tespit etmesi durumunda davanın usulden reddine” karar vereceği düzenlenmiştir. Uyuşmazlık, taraflar arasındaki bankacılık işleminde kaynaklanmakta olup, Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görev alanında bulunduğundan davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2015/12116 K: 2016/2350 K.T.: 02.03.2016
DAVA : Taraflar arasında görülen davada…. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24.2.2015 tarih ve 2013/354-2015/73 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin….’da çalıştığı dönemde davalı bankanın … Kurumsal Şubesinde…. numaralı hesabı açtığını,… Kargo tarafından bu hesabın üzerinde tasarruf yetkisi vermeye zorlandığını, ancak müvekkilinin iş sözleşmesi.. Kargo tarafından 5.6.2012 tarihinde haksız surette feshedilerek işten çıkarıldığını, müvekkilinin azilname düzenleyerek, vekaletname ile …. Kargo’ya verdiği banka hesabı üzerindeki tüm yetkilerini geri aldığını, bu azilnameyi … nezdindeki hesapta tasarruf yapmasın diye davalı …’a da ilettiğini, azilnamenin 5.6.2012 tarihinde saat 15.00 civarında elden bankaya ulaştırdığını, ancak bankanın bu anda müvekkilini beklettiğini,… Kargo’ya haber vererek gelip hesap üzerinde tasarruf etme fırsatı tanıdığını, müvekkilinin azil dilekçesini gecikmeli olarak işleme koyduğunu, azilnamenin gecikmeli de olsa bankaya ulaştığı anda banka hesabında en az 10.000 TL olduğunun banka hesabı ekstresinin celbi ile anlaşılacağını, davalı bankanın müvekkilinin hesabında yetkisiz olduğunu bildiği halde.. Kargo’nun tasarruf yapmasına izin verdiğini ve banka hesabındaki parayı… Kargo’ya ödediklerini beyanla, davacı belirsiz alacak davası olarak nitelikte davada; davacı belirsiz alacak davası olarak nitelendiridiği davada şimdilik 10.000 TL alacağın davalıdan 5.6.2012 tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, 27.1.2015 tarihinde 59.572,44 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili, davaya konu işlemin 5.6.2012 tarihinde gerçekleştiğini, davanın zamanaşımı süresi dolduktan sonra açıldığını, davacının hesabında meydana gelen davaya konu işlemi banka hesabını sorguladığında öğrendiğini dava dilekçesi ile ikrar ettiğini, banka hesabı sorgulandığında davaya konu işlemin miktarı ve mahiyetinin net ve likit olarak görüldüğünü, davacının davasını ikame ettiği tarihte alacağın miktarını net ve kesin olarak bildiğini, belirsiz alacak davası şeklinde bu davanın açılamayacağını, azilname ulaştıktan sonra işlem yapılmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı tarafından düzenlenen azilname 5.6.2012 tarihinde şubeye ulaştığı halde ihbar olunan…Kargo’ya 6.6.2012 tarihinde havale yapılmış olduğu, davacının hesabından havale yapılan miktar davacı banka tarafından gönderilen eksterelerde mevcut olup, bu miktar üzerinden davacı vekili tarafından ıslah dilekçesi ibraz edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, Bankacılık işleminden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.
1-) Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 Sayılı TTK 4/f maddesinde “Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine dair düzenlemelerde öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava” olduğu, Kanun’un 5/1 maddesinde “Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi’nin tüm ticari davalara bakmakla görevli” bulunduğu, 6100 Sayılı HMK 114/c maddesinde “mahkemenin görevli olması”nın dava şartı olarak öngörüldüğü HMK 115/2 maddesinde de “mahkemenin, dava şartı noksanlığını tesbit etmesi durumunda davanın usulden reddine” karar vereceği düzenlenmiştir.
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki Bankacılık işleminde kaynaklanmakta olup, Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görev alanında bulunduğundan yukarda açıklanan yasal düzenlemelere göre davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
2-) Bozma sebebine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeple kararın resen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan sebeple davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 2.3.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları