1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ KEFALET MİKTARININ SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI

BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ KEFALET MİKTARININ SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: kefalet limitinin sonradan kredi sözleşmesine eklendiği iddiasının kanıtlanamadığı, davalının kefalet miktarı 100.000,00 TL limitli olan 03/03/2009 tarihli genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesi nedeniyle davacı bankanın asıl borçlu şirkete kullandırdığı ticari krediler kefaleti kapsamında sorumlu olduğu gerekçesiyle benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne, davalının takibe itirazının kısmen iptaline, fazlaya ilişkin istemin reddine takibin devamına, asıl alacak üzerinden hesap edilen %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının haksız ve kötü niyetli olarak takip yaptığı ispat edilemediğinden reddedilen kısım yönünden kötü niyet tazminatı isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir ancak dosyada isabetsizlik görülmediğinden onanmasına karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2014/3567 K: 2015/637 K.T.: 21.01.2015
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde temlik alan davacı … A.Ş. vek. Av. … ile davalı vek. Av. ….’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili, dava dışı asıl borçlu şirket ile müvekkili banka arasında imzalanan genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzalayan davalıya karşı başlatılan ilamsız icra takibine vaki itirazın iptali ile takibin devamına, %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, kredi sözleşmesindeki kefalet miktarının sonradan doldurulduğunu, müvekkilinin kefil olduğu 100.000 TL limitli genel kredi sözleşmesinden doğan kredi borcunun tamamen kapatılmış olması diğer kredi sözlemelerinin de müvekkilinin imzaladığı sözleşmeden bağımsız olması ve bu sözleşmelerde müvekkilinin imzasının bulunmaması nedeniyle sorumlu tutulamayacağını, dava dilekçesinde ticari ek hesaptan bahsedilirken takipte ödeme emrinde takip dayanağı olarak gösterilmediğini, kredi kartı üyelik sözleşmesinin genel kredi sözleşmesinden sonra düzenlendiği gibi kredi sözleşmesinde kredi kartı üyelik sözleşmesine atıfta da bulunulmadığını ileri sürerek bu nedenlerle davanın reddi ile %20 kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre kefalet limitinin sonradan kredi sözleşmesine eklendiği iddiasının kanıtlanamadığı, davalının kefalet miktarı 100.000,00 TL limitli olan 03/03/2009 tarihli genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesi nedeniyle davacı bankanın asıl borçlu şirkete kullandırdığı ticari krediler kefaleti kapsamında sorumlu olduğu gerekçesiyle benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne, davalının takibe itirazının kısmen iptaline, fazlaya ilişkin istemin reddine takibin devamına, asıl alacak üzerinden hesap edilen %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının haksız ve kötü niyetli olarak takip yaptığı ispat edilemediğinden reddedilen kısım yönünden kötü niyet tazminatı isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 1.100-TL. duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 21.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları