1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Ceza Dairesi
  4. BAĞLANARAK EVDE HAPİS EDİLME – KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA – YAĞMA

BAĞLANARAK EVDE HAPİS EDİLME – KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA – YAĞMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Yakınanın el ve ayaklarının sanıklar tarafından bağlanarak, sabaha kadar evin içerisinde hürriyetinden yoksun kılındığı ve yağmalandığı olayda eylemin, 765 sayılı TCK’nın 499/1. maddesine 5237 TCK’nın ise 149/1. maddesinin (c) ve (h) bentlerinin yanı sıra (d) bendi ve 109/2-3/b maddelerine uygun bulunduğu gözetilmelidir.
T.C.
Yargıtay
6. Ceza Dairesi
E: 2012/10982 K: 2014/20400 K.T.: 11.11.2014
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Yakınanın el ve ayaklarının bağlanarak, sabaha kadar evin içerisinde hürriyetinden yoksun kılındığı ve yağmalandığının anlaşılması karşısında; sanığın eylemi 765 sayılı TCK’nın 499/1- maddesine uyduğu halde, anılan yasanın 497/1. maddesi ile karşılaştırma yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması; ayrıca TCK’nın 149/1. maddesinin (c) ve (h) bentlerinin yanı sıra (d) bendi ve 109/2 3/b maddeleri ile de uygulama yapılması gerekliğinin düşünülmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu’nun takdirine göre, sanık Ertan savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak (ONANMASINA), 11.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları