1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. AYNI İLAMDAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR İÇİN AYRI İCRA TAKİBİ – USUL EKONOMİSİNE AYKIRILIK

AYNI İLAMDAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR İÇİN AYRI İCRA TAKİBİ – USUL EKONOMİSİNE AYKIRILIK

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için, aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı takip başlatılması, yukarıda yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil etmektedir.Somut olayda; İcra Müdürlüğü’nce ilama bağlanan bu kullanma hakkı için 2011 yılı 42. haftası için yapılan ilk takip dosyasında icra emri düzenlenerek takibe devam olanağı bulunmaktadır. Makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip yapılması usulsüzdür.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/27360 K: 2016/12771 K.T.: 29.09.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekili; müvekkili aleyhine aynı ilama dayanılarak iki ayrı takip yapıldığını, sonradan yapılan … 2. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı takibinin mükerrer olması nedeniyle iptalini istemiştir.
Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın 30. maddesinde, “Hakim yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.” şeklinde, usul ekonomisi ilkesi, hüküm altına alınmıştır.
Aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için, aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı takip başlatılması, yukarıda yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil etmektedir.Somut olayda; … 4. Tüketici Mahkemesi’nin … Karar ve …. tarihli kararı ile “…davacının … tarihleri arasında her yılın 42. haftasında kullanılmak üzere devre tatilinden yararlanma hakkının olduğunun tespitine…” hükmedilmiştir. … 2. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası ile yapılan takipte bu ilama dayanılarak 2012 yılı 42. haftasında alacaklının bu haktan yararlandırılması ve karşı yanların bu hakkın kullanılmasına yönelik müdahalelerinin önlenmesi talep edilmiştir. Yukarıda kabul edilen ilkeler gereğince, İcra Müdürlüğü’nce ilama bağlanan bu kullanma hakkı için 2011 yılı 42. haftası için yapılan ilk takip dosyasında icra emri düzenlenerek takibe devam olanağı bulunmaktadır. Makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip yapılması usulsüzdür.
Açıklanan nedenlerle Mahkemece borçlunun isteminin kabulü ile … 2. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyasıyla yapılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nın 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 21,15 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 29.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları