1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. AYNI İLAM NEDENİYLE İKİ AYRI TAKİP YAPILMASI – VEKALET ÜCRETİ İÇİN AYRI TAKİP – MÜKERRER TAKİBİN İPTALİ GEREKTİĞİ

AYNI İLAM NEDENİYLE İKİ AYRI TAKİP YAPILMASI – VEKALET ÜCRETİ İÇİN AYRI TAKİP – MÜKERRER TAKİBİN İPTALİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Alacaklı tarafça borçlu hakkında vekalet ücreti ile işlemiş faizi için takip başlatıldığı ve asıl alacak ve işlemiş faizi, yargılama gideri ve işlemiş faizi şeklinde icra takibi yapıldığı, bu haliyle aynı ilamdan dolayı iki ayrı icra takibi bulunduğu, mükerrer takip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, Mahkemece şikayetin kabulü ile sonraki icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2016/3127 K: 2016/6131 K.T.: 06.04.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
K A R A R
Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, müvekkili hakkında, … 3. Tüketici Mahkemesi’nin … sayılı ilamına istinaden ilamlı icra takibi başlatıldığını, dayanak ilamda yer alan vekalet ücretine ilişkin olarak … 6. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası ile, diğer alacak kalemleri için ise, aynı İcra Müdürlüğü’nün …. sayılı dosya ile takibe geçildiğini, bu durumun hakkın kötüye kullanılması olduğunu belirterek, her iki takibin de iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, takip taleplerinin ayrı ayrı yapılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın 30. maddesinde “Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.” şeklinde usul ekonomisi ilkesi getirilmiştir.
Dairemiz’in yeniden oluşan görüş ve kanaatinde; tarafları aynı olan ve aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın takip başlatılması, yukarıda yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, ayrı takip yapılmaması gerektiği benimsenmiş ve bu yöndeki uygulama süreklilik kazanmıştır.
Somut olayda, alacaklı tarafça borçlu hakkında, … 3. Tüketici Mahkemesi’nin … sayılı ilamına ilişkin olarak, … 6. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası üzerinden, anılan ilama dayalı olarak vekalet ücreti ile işlemiş faizi için takip başlatıldığı, … 6. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası üzerinden ise, asıl alacak ve işlemiş faizi, yargılama gideri ve işlemiş faizi şeklinde icra takibi yapıldığı, bu haliyle aynı ilamdan dolayı iki ayrı icra takibi bulunduğu, mükerrer takip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, Mahkemece şikayetin kabulü ile sonraki icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 06.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları