1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. AYIBIN SATICIYA VERECEĞİ ZARAR İLE ALICIYA SAĞLAYACAĞI FAYDA ARASINDA ORANTISIZLIK – DÜRÜSTLÜK KURALI – SÖZLEŞMENİN FESHİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA VE HAKKANİYETE AYKIRI OLDUĞU – SATIŞ BEDELİNİN İNDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

AYIBIN SATICIYA VERECEĞİ ZARAR İLE ALICIYA SAĞLAYACAĞI FAYDA ARASINDA ORANTISIZLIK – DÜRÜSTLÜK KURALI – SÖZLEŞMENİN FESHİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA VE HAKKANİYETE AYKIRI OLDUĞU – SATIŞ BEDELİNİN İNDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava konusu mal üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda malın ayıplı olduğunun anlaşıldığı, davacı sözleşmeden dönme talebinde bulunmuş ise de sözleşmeden dönmenin satıcıya vereceği zarar ile alıcıya sağlayacağı fayda arasında dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacak ölçüde orantısızlık söz konusu olması halinde hakimin fesih yerine satış bedelinin indirilmesine hükmedebileceği, somut olayda ayıp nedeniyle oluşan değer kaybının bilirkişi tarafından 200-TL olarak hesaplandığı gözetildiğinde, sözleşmenin feshinin dürüstlük kuralına ve hakkaniyete aykırı olacağı gerekçesiyle satış bedelinin indirilmesi yoluna gidilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmesin hukuka aykırılık bulunmadığından kararın onanması gerekmiştir.
 
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2015/7296 K: 2015/16972 K.T.: 16.12.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 06/02/2015
NUMARASI : 2013/512-2015/111
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketten satın aldığı S.marka bilgisayarda ezik tespit edilmesi üzerine malın aynı gün satıcıya iade edilmek istendiğini, şirket yetkililerinin iadeyi kabul etmeyerek müvekkilini tamirat için Sony firmasına yönlendirdiklerini, bu firma tarafından tamiri gerektirecek bir arızanın mevcut olmadığı, malın ayıplı üretim olması nedeniyle sorunun satıcı firma tarafından çözülmesi gerektiğinin bildirilmesi üzerine, davalıya satış bedelinin iadesinin sağlanması amacıyla ihtarname gönderildiğini, davalının ihtara rağmen iadeyi sağlamaması üzerine başlatılan icra takibinin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek, Bakırköy 12.İcra Müdürlüğü’nün 2013/14536 esas numaralı dosyasına yönelik itirazın iptaline ve davalı hakkında %20 ‘den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili şirketin satıcı olması sebebiyle husumetin üretici firma olan Sony Mobile C.İ. A.B ve İ. B. Sistemleri Müh.San.ve Tic.A.Ş ‘ye yöneltilmesi gerektiğini, dava konusu malın davacıya ayıptan ari olarak teslim edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
İhbar olunan vekili, müvekkili şirkete dava konusu bilgisayar ile ilgili herhangi bir arıza başvurusu yapılmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama,toplanan delillere göre, dava konusu mal üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda malın ayıplı olduğunun anlaşıldığı,davacı sözleşmeden dönme talebinde bulunmuş ise de, sözleşmeden dönmenin satıcıya vereceği zarar ile alıcıya sağlayacağı fayda arasında dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacak ölçüde orantısızlık söz konusu olması halinde hakimin fesih yerine satış bedelinin indirilmesine hükmedebileceği, somut olayda ayıp nedeniyle oluşan değer kaybının bilirkişi tarafından 200 TL olarak hesaplandığı gözetildiğinde, sözleşmenin feshinin dürüstlük kuralına ve hakkaniyete aykırı olacağı gerekçesiyle satış bedelinin indirilmesi yoluna gidilerek davanın kısmen kabulüne, davalının Bakırköy 2013/14536 sayılı icra dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen iptali ile takibin 200 TL üzerinden devamına karar verilmiş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 16.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları