1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAVZİH SURETİYLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAVZİH SURETİYLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; miktar itibariyle kesin olan hüküm, Adalet Bakanlığı’nın istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 03/04/2015 gün ve 2015/92366 sayılı yazı ile kanun yararına temyiz edilmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2015/5389 K: 2015/6370 K.T.: 18.05.2015
Davacı Ayşe Y… tarafından, davalı İ… aleyhine 05/03/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 28/10/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; miktar itibariyle kesin olan hüküm, Adalet Bakanlığı’nın istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 03/04/2015 gün ve 2015/92366 sayılı yazı ile kanun yararına temyiz edilmiştir.

Haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkin olarak açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ve davacı ile davalı yararına 1.500,00-TL ayrı ayrı avukatlık ücreti takdir edilmiştir.

Davalı vekilinin tavzih istemi üzerine, mahkemenin 26/12/2014 günlü kararı ile vekili bulunmadığı gerekçesiyle davacı yararına takdir edilen avukatlık ücreti çıkartılmış; davalı yararına takdir edilen avukatlık ücreti ise 180,00-TL nispi vekalet ücreti biçiminde düzeltilmiştir.

Karar, miktar itibariyle kesin nitelikte bulunduğundan, Adalet Bakanlığı’nın gösterdiği lüzüm üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından: “Tavzih suretiyle hükmün değiştirilemeyeceği ve maktu ücretin altında avukatlık ücreti takdir edilemeyeceği” gerekçeleriyle, 1086 sayılı HUMK’nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozma istenilmiştir.

Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez. (HMK m.304/1-2).

Avukatlık ücreti, hükmün eki niteliğinde olup; tavzih suretiyle değiştirilemez. Karar, bu bakımdan yerinde görülmemiş ve kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma isteminin kabulü ile; hükmün 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan 1086 sayılı HUMK’nun 427/6. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla KANUN YARARINA BOZULMASINA; kararın bir örneği ile dosyanın gereği yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine 18/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları