1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Ceza Dairesi
  4. AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARAYI MÜVEKKİLİNE VERMEYİP ONDAN GİZLEMESİ – KOŞULLU SALIVERME – HAPİS CEZASININ İNFAZI

AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARAYI MÜVEKKİLİNE VERMEYİP ONDAN GİZLEMESİ – KOŞULLU SALIVERME – HAPİS CEZASININ İNFAZI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın hak ve yetkileri kullanmak yönündeki yoksunluğunun, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ” koşullu salıverilmesine kadar ” diğer kişiler yönünden ise ” hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar ” sürmesine karar vermek gerektiği gözetilmeden hüküm verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi
E: 2015/264 K: 2015/341 K.T.: 06.04.2015
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Olay tarihinde müşteki Y…’ın avukatı olan sanığın, …7 Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtığı, dava sonucunda katılana 30.000 TL manevi tazminat, mağdura 200 TL, çocuklara 150’şer TL nafakaya hükmedildiği, sanığın mahkeme ilamını icra takibine koyarak tahsili yoluna başvurduğu, mağdurun eşi S…’ın 13.02.2007 tarihinde sanıkla protokol yaptığı, bu protokol kapsamında sanığın müvekkil mağdur adına 25.000 TL aldığı, kalan 22.000 TL yi ise Haziran ayında alması durumunda iki ayrı icra dosyasındaki hacizlerin kaldırılacağını taahhüt ettiği, bu protokol kapsamına göre sanığın almış olduğu parayı haksız bir şekilde elinde tutup sadece 5000 TL’yi müştekiye verdiği, geri kalanı uhdesinde tutmak suretiyle sanığın atılı suçu işlediği iddia edilen olayda ;

Şikayetçi Y…’ın avukatı olarak müvekkili adına tahsil ettiği paranın ücreti vekalet karşılığı alıkoyduğunu belirten sanığın, savunmasının doğruluğunun tespiti açısından tahsil ettiği para ile vekalet sözleşmesi gereği alması gereken paranın tespit ettirilmesi ve varsa avukatlık ücreti dışında müvekkiline ödemediği miktarın tespiti yönünden bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra hukuki durumunun tespit gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabule göre de; sanığın TCK ‘nun 53. maddenin (1) numaralı fıkrasının ( c ) bendindeki hak ve yetkileri kullanmak yönündeki yoksunluğunun, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ” koşullu salıverilmesine kadar ” diğer kişiler yönünden ise ” hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar ” sürmesine karar vermek gerektiği gözetilmeden, 53. maddenin ( 3 ) numaralı fıkrasına aykırı hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları