1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 5. Ceza Dairesi
  4. AVUKATIN İŞİNİ YAPMAMAK SURETİYLE İHMALİ ŞEKİLDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU İŞLEMESİ

AVUKATIN İŞİNİ YAPMAMAK SURETİYLE İHMALİ ŞEKİLDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU İŞLEMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Katılandan karar düzeltme yoluna başvurmak için vekalet ücreti aldığı halde azledildiği tarihe kadar işlemi gerçekleştirmeyen avukatın bu fiili görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur; beraate hükmedilmesi hatalıdır. 
T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi
E: 2012/12946 K: 2014/378 K.T.: 14.01.2014

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

…Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan sanığın, katılan ve annesinin Danıştay 13. Dairesinde açtıkları davalarda verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurmak üzere, dosyada örneği bulunan …8. Noterliğince düzenlenmiş 03/03/2008 tarih ve 4614 yevmiye sayılı vekaletname ile vekilliklerini üstlendiği, avukatlık sözleşmesinin yazılı olmasının zorunlu olmadığı, 2000 TL verildikten sonra istenen makbuzu düzenlemenin kendisi ve yanında çalışanların yetkisi dahilinde bulunmasına rağmen tanzim edilmediği, azledildiği 04/03/2009 tarihine kadar karar düzeltme talebi ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı gibi, vekalet ücreti olarak aldığı parayı da katılana iade etmediği, katılan ile annesinin beyanlarının tanıklar …’nun ifadeleri ile desteklendiği anlaşılmakla kişi mağduriyetine yol açan eyleminde ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun tüm unsurları ile oluştuğu gözetilmeden dosya kapsamı ve oluşa uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı biçimde beraet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14/01/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları