1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 21. Hukuk Dairesi
  4. AVUKATIN 20 GÜNLÜK KESİN SÜREDE DİLEKÇE SUNMAYARAK MAĞDURİYETE SEBEP OLMASI – İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – AVUKAT TARAFINDAN DÜZENLENEN SAHTE BELGENİN FOTOKOPİ OLMASI NEDENİYLE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYA ELVERİŞLİ OLMAMASI VE SUÇUN OLUŞMAYACAĞI

AVUKATIN 20 GÜNLÜK KESİN SÜREDE DİLEKÇE SUNMAYARAK MAĞDURİYETE SEBEP OLMASI – İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – AVUKAT TARAFINDAN DÜZENLENEN SAHTE BELGENİN FOTOKOPİ OLMASI NEDENİYLE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYA ELVERİŞLİ OLMAMASI VE SUÇUN OLUŞMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Avukat olarak görev yapan sanığın, katılanı davacı vekili sıfatı ile temsil ettiği, mahkeme tarafından 20 günlük kesin süre verildiği halde süresinde cevaba cevap dilekçesi ve delil listesi sunmayarak katılanın mağduriyetine sebep olduğu olayda; sanığın eyleminin TCK’nın 257/2 maddesi uyarınca ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanunun 257/1 maddesi ile hüküm kurulması ve mahkeme tarafından delil listesi vermek üzere 20 günlük kesin süre verilmesine rağmen sözü edilen listeyi mahkemeye süresinde sunmayarak suça konu delil listesini içeren dilekçeyi Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile gönderdiğine dair sahte kaşe ve havale imzası ile hazırladığı dilekçeyi mahkemeye ibraz etmek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddia ve kabul edilen olayda; sanığın sunduğu belgenin fotokopiden ibaret olduğunun anlaşılması karşısında; Ceza Genel Kurulu’nun 14.10.2003 gün ve 232/250 sayılı kararında açıklandığı üzere, sunulan suça konu belge fotokopi olması nedeniyle hukuki sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olmadığı ve aldatıcılık niteliği bulunmadığı gözetilmeden sanığın unsurları oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
21. Ceza Dairesi
E: 2015/3927 K: 2015/5339 K.T.: 19.11.2015
1- Sanık hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kurulan hükme yönelik incelemede;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
a) ……Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın, Manyas Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada katılanı davacı vekili sıfatı ile temsil ettiği, 16/04/2009 tarihli duruşmada mahkeme tarafından 20 günlük kesin süre verildiği halde süresinde cevaba cevap dilekçesi ve delil listesi sunmayarak katılanın mağduriyetine sebep olduğu olayda; sanığın eyleminin TCK’nın 257/2. maddesi uyarınca ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanunun 257/1. maddesi ile hüküm kurulması,
b) Suçun 5237 sayılı yasanın 53/1-e maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen sanık hakkında aynı yasanın 53/5. maddesinin uygulanmaması,
c) Kararın bir suretinin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve …… Barosuna gönderilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2-Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik incelemede;
……Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın katılan ….. vekili sıfatıyla Manyas Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ….. esasına kayden açtığı kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacağı davasının 16.04.2009 tarihli oturumunda mahkeme tarafından delil listesi vermek üzere 20 günlük kesin süre verilmesine rağmen sözü edilen listeyi mahkemeye süresinde sunmayarak 17.12.2009 tarihli oturumda suça konu delil listesini içeren dilekçeyi Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile gönderdiğine dair sahte kaşe ve havale imzası ile hazırladığı dilekçeyi mahkemeye ibraz etmek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddia ve kabul edilen olayda; sanığın Manyas Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.12.2009 tarihli oturumunda sunduğu belgenin fotokopiden ibaret olduğunun anlaşılması karşısında; Ceza Genel Kurulunun 14.10.2003 gün ve 232/250 sayılı kararında açıklandığı üzere, sunulan suça konu belge fotokopi olması nedeniyle hukuki sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olmadığı ve aldatıcılık niteliği bulunmadığı gözetilmeden sanığın unsurları oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 19.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları