1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. AVUKATA TELEFONLA DURUŞMA GÜNÜNÜN BİLDİRİLMESİNİN USULE AYKIRI OLMASI

AVUKATA TELEFONLA DURUŞMA GÜNÜNÜN BİLDİRİLMESİNİN USULE AYKIRI OLMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece yapılan yargılama sırasında 07/10/2010 günlü oturumda, davacı vekilinin mazereti kabul edilmiş, ara karar gereğince duruşma gününün ekli pul ile bildirilmesine, tebligatın yetişmeme ihtimaline karşı ayrıca telefonla duruşma gününün bildirilmesine biçiminde karar verilmiştir. Bir sonraki celsede telefonla bilgi verildi şerhi düşülerek davacı vekilinin yokluğunda hüküm kurulmuştur. Davacı vekiline usulüne uygun tebligat yapılmadığı, telefonla bilgi verilmesi şeklinde bir yöntemin usulde yer almadığı gözetilmeden savunma hakkının kısıtlanmış bulunması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2010/14953 K: 2012/2310 K.T.: 16.02.2012

İçtihat Metni

Davacı M…. B…. Kuru vekili Avukat H…… A…. tarafından, davalı C…. A…. ve İ… A…. aleyhine 17/09/2008 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 14/01/2010 günlü kararın Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne ve tebligat gideri verilmediğinden duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, inşaatın yapım aşamasında gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sırasında 07/10/2010 günlü oturumda, davacı vekilinin mazereti kabul edilmiş, ara karar gereğince “duruşma gününün ekli pul ile bildirilmesine, tebligatın yetişmeme ihtimaline binaen ayrıca telefonla duruşma gününün bildirilmesine biçiminde karar verilmiştir. Bir sonraki celsede ‘telefonla bilgi verildi’ şerhi düşülerek davacı vekilinin yokluğunda hüküm kurulmuştur. Davacı vekiline usulüne uygun tebligat yapılmadığı, telefonla bilgi verilmesi şeklinde bir yöntemin usulde yer almadığı gözetilmeden savunma hakkının kısıtlanmış bulunması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/02/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları