1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. AVUKATA ÖDENMEYEN ÜCRETİ İÇİN İCRA İNKAR TAZMİNATININ HÜKMEDİLMESİ

AVUKATA ÖDENMEYEN ÜCRETİ İÇİN İCRA İNKAR TAZMİNATININ HÜKMEDİLMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Takip konusu alacak değerlendirildiğinde, borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek konumda bulunması nedeniyle, alacağın likit ve muayyen nitelikte olduğunun kabulü ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir. Mahkemece, davacının bu istemi hakkında kabul kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde icra inkar tazminatı talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2014/32850 K: 2016/8718 K.T.: 28.03.2016
Davacı, davalıyı açılan ortaklığın giderilmesi davasında ve satış dosyasında vekil olarak temsil ettiğini, aralarında yazılı bir ücret sözleşmesi olmadığını, davalının vekalet ücreti ve kendi cebinden karşıladığı bir kısım mahkeme masraflarını kendisine ödemediğini, alacağının tahsili için yaptığı icra takibine davalının itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve asıl alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, yargılamaya katılmamıştır.
Mahkemece, davacı vekilinin açtığı davanın kısmen kabulü ile davalının Bursa 15. İcra Müdürlüğünün 2013/9350 Esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın 2.585,16 TL toplam alacak ile bu alacaktan 2.580,00 TL asıl alacağa takip tarihi olan 04.11.2013 takip tarihinden itibaren değişen oranlar uygulanmak suretiyle yürütülecek yasal faizi, BK 84. maddesinin uygulanması, icra vekalet ücreti, icra gideri ile sınırlı olarak iptaline, takibin bu miktarlar üzerinden devamına,yasal şartları bulunmadığından, İcra inkar tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacı eldeki dava ile davalı tarafından ödenmeyen vekalet ücreti alacağı ve masrafların tahsili için davalı aleyhine başlattığı icra takibine itirazın iptalini istemiştir. İİK’nın 67. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması gerekir. Burada borçlunun kötüniyetli itiraz etmiş bulunması yasal koşullardan değildir. İnkar tazminatı, aleyhinde yapılan icra kovuşturmasına itiraz edip duran ve işin itirazla çabuk bitirilmesine engel olan, borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan ayrı, alacağın likit ve belli olması gerekir. Daha geniş bir açıklama ile borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit ve belirlenmek için bütün unsurların bilinmesi mümkün nitelikle olması yeterlidir. Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur. Öte yandan, alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir. Açıklanan yasal kuralların ışığında takip konusu alacak değerlendirildiğinde, borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek konumda bulunması nedeniyle, alacağın likit ve muayyen nitelikte olduğunun kabulü ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir. Mahkemece, davacının bu istemi hakkında kabul kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde icra inkar tazminatı talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK’un 438/7. maddesi gereğidir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle, temyiz edilen kararın hüküm fıkrasının 4. bendinde yer alan “yasal şartları bulunmadığından icra inkar tazminat talebinin reddine,” sözcüklerinin hükümden çıkartılarak; yerine, “Davacı lehine hüküm altına alınan asıl alacak üzerinden % 20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” söz ve cümlelerinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan 44,15 TL harcın istek halinde iadesine, 28/03/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları