1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. AVLANMASI YASAK OLAN HAYVANIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİP FACEBOOK SAYFASINDA PAYLAŞMA – KARA AVCILIĞI KANUNU KAPSAMINDA MADDİ TAZMİNAT

AVLANMASI YASAK OLAN HAYVANIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİP FACEBOOK SAYFASINDA PAYLAŞMA – KARA AVCILIĞI KANUNU KAPSAMINDA MADDİ TAZMİNAT

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosya kapsamından, davalının avlanması yasak hayvanın tahnit edilmiş halini bulundurduğu hususunun çekişmesiz olduğu anlaşılmaktadır. Avlanması yasak hayvanın bulundurulması da yasaktır. Ayrıca davacı bu hayvanı hukuka uygun olarak edindiğini de ispat edememiştir. Şu durumda, mahkemece dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2013/18872 K: 2014/14219 K.T.: 30.10.2014
Davacı O.B. vekili Avukat N.A. tarafından, davalı S.K. aleyhine 30/01/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 22/05/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, usulsüz ve kaçak avlanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesiyle, davalının facebook sayfasından derisini yüzüp tahnit ettiği sazlık kedisinin görüntülerini paylaştığı bu suretle koruma altına alınan hayvanı avladığının anlaşıldığı belirtilerek, 4915 sayılı kanunun 28. maddesi gereğince, Merkez Av Komisyonu kararı uyarınca maddi tazminat talep edilmiştir.
Davalı, dava konusu hayvanı, bir aracın çarpması sonucu ölmüş halde yolda bulduğunu, veteriner hekim olduğundan, koktuğu halde hayvanı tahnit ederek ülkemizde böyle hayvanların yaşadığını insanlara göstermek istediği için bu şekilde hareket ettiğini belirterek; av kanununa muhalefet etmediğinden davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Dosya kapsamından, davalının avlanması yasak hayvanın tahnit edilmiş halini bulundurduğu hususunun çekişmesiz olduğu anlaşılmaktadır. Avlanması yasak hayvanın bulundurulması da yasaktır. Ayrıca davacı bu hayvanı hukuka uygun olarak edindiğini de ispat edememiştir. Şu durumda, mahkemece dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle tazminat miktarının belirlenmesi ve hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş; kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA 30/10/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları