1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Ceza Dairesi
  4. ASIL VEKALETNAME İLE SURET VEKALETNAMENİN FARKLI OLMASI – SAHTE VEKALETNAME HAZIRLANDIĞI İDDİASI – RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA – KATILANIN BİLGİSİYLE HAREKET EDİLMİŞ OLDUĞU

ASIL VEKALETNAME İLE SURET VEKALETNAMENİN FARKLI OLMASI – SAHTE VEKALETNAME HAZIRLANDIĞI İDDİASI – RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA – KATILANIN BİLGİSİYLE HAREKET EDİLMİŞ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Katılan, davalarda kendisini temsil etmeyen sanık … ve diğer sanıkların kendisinin bilgisi haricinde kendisi adına icra takibinde bulunduklarını beyan ettiği anlaşılmış ise de, katılanın Bursa 6. İcra Müdürlüğünün … dosyasında hissesine düşen miktarı nakden ve defaten tahsil ettiğinden dolayı avukatı ibra ettiği, katılan …’nün dilekçeyle İcra Müdürlüğünden … Yapı Konut Kooperatifinin mal beyan dilekçesinin bir suretinin kendisine verilmesini talep ettiği, katılan … ve avukat …’nun dilekçeyle taşınmazın tehiri icra teminatı olarak kabul edilmemesi için İcra Müdürlüğüne dilekçe verdiklerinin görüldüğü, bu tespitlerin katılan …’nün Bursa 6. İcra Müdürlüğünün dosyasından haberdar olduğunu ve takibe rızasının bulunduğunu gösterdiği, diğer icra takiplerinin katılan …’nün bilgisi ve rızası dışında olduğuna dair iddiasının da dosya kapsamından sabit olmadığı, tüm dosya içeriğine göre, sanıkların suç işlemek kastıyla hareket ettiklerine dair delil bulunmadığı anlaşılmakla, sanıklar … ve …’ün üzerilerine atılı görevi kötüye kullanma suçu ile resmi belgede sahtecilik suçlarından beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine ve ceza tayinine yer olmadığına dair hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi
E: 2017/1038 K: 2017/4118 K.T.: 01.06.2017

DAVA : I- Sanıklardan …, …, …, … ve … haklarında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik, katılanların temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanıkların suç kastı ile hareket ettiklerine dair delil bulunmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanların temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,

II- Sanıklar … ve … haklarında kurulan mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına dair hükümlere yönelik sanıklar müdafii, sanık …, katılanlar ile Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;

Avukat olarak görev yapan sanıkların, katılanlar tarafından kendilerine verilen vekaletnameler bulunmasına rağmen, sahte olarak tanzim edilen vekaletnameleri icra dosyalarına ibraz etmek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerinin iddia ve kabul olunduğu olayda; katılan … tarafından Bursa 10. Noterliğinin 26.07.2006 tarih 030384 yevmiye sayılı vekaletnamesiyle sanık avukat … ile aynı adreste sigortalı olarak çalışan …, …. ….. Avukat …’in, katılan … tarafından Bursa 10. Noterliğinin 25.03.2009 tarih 012451 yevmiye sayılı vekaletnamesiyle sanık avukat … ve yanında sigortalı olarak çalışan …,. …, …, … ve …’ün, katılan …’ın Bursa 1. Noterliğinin 14.05.2010 tarih 06588 yevmiye sayılı vekaletnamesiyle sanık avukat … ve yanında sigortalı çalışan …,.. …, …, … ve sanık …’ün, katılan …’in Bursa 13. Noterliğinin 03.07.2006 tarih 21903 yevmiye sayılı vekaletnamesiyle sanık avukat … ile yanında sigortalı olarak çalışanlardan …, … ve Stj. …’in ve katılan …’ın Bursa 10. Noterliğinin 21.11.2006 tarih 046107 yevmiye sayılı vekaletnamesiyle sanık avukat … ile aynı adreste sigortalı olarak çalışan …, … …. ve …’in vekil tayin edildiği, bahse konu vekaletnamelerin tamamının genel nitelikte vekaletnameler olduğu ve sanıklara katılanlar adına diğer yetkiler dışında icra takibi yapmak, ahzu kabz, dava açmak hak ve yetkilerini de içerdiği, bu vekaletnamelerin Bursa 17. Noterliğinin 31.12.2012 tarih 34625, 34626,34624 ve 34623 yevmiye sayılı azilnameler ile sanıklar azledilinceye kadar geçerli olduğu, sanıklar ve temyiz dışı sanıkların bu vekaletnamelere istinaden Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/598 esas, Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/382 Esas, Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/418 Esas, Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/320 D.İş sayılı dosyalarında katılanların temsil edildiği, bu dosyalara ibraz edilen herhangi bir sahte vekaletname bulunmadığı, Bursa 9. İcra Müdürlüğünün 2012/6559 ve 2012/7223 esas ve Bursa 6. İcra Müdürlüğünün 2011/2910 esas sayılı takip dosyalarına “aslının aynıdır” ibaresi ile ibraz edilen Bursa 13. Noterliğinin 03.07.2006 tarih ve 21903 yevmiye sayılı vekaletname suretlerinin ise orjinalinden farklı olduğu, asıl vekaletnamede vekil eden olarak sadece katılan … görünmekte iken, suretlerin üç tanesinde dört katılanın, bir tanesinde ise üç katılanın isimlerinin göründüğü, yine suretlerde asıl vekaletnamede ismi olmayan ancak aynı büroda sigortalı olarak çalışan sanıklar …, …, …, …’ın da adının bulunduğu, vekaletname içeriklerinin de farklılık arz ettiği tespit edilmiş ise de; geçerli diğer genel vekaletnamelerin her bir katılan tarafından sanık … ve bu sanığın yanında sigortalı olarak çalışan avukatlara verildiği, bu vekaletnamelerin tamamının vekillere icra takibi yapma hakkını da kapsadığı, yapılan azil işlemine kadar asıl vekaletnamelerin geçerli olduğu ve vekaletname suretlerinin de zaten asıl vekaletnameler ile de verilmiş olan icra takibi yapmak amacı ile kullanıldığı, katılanlar tarafından verilen asıl vekaletnamelerle icra takibi yapılması mümkün olduğundan, içeriği farklı olan vekaletname suretlerinin kullanılmasının sahtecilik kastı ile hareket edilmediğine delalet ettiği, 18.03.2016 tarihli bilirkişi raporu ile vekaletname suretlerindeki farklılığın sanık …’ün kullandığı Icrapro isimli bilgisayar programından kaynaklandığına dair sanık savunmalarının doğrulandığı, yine katılan …’nün, davalarda kendisini temsil etmeyen sanık … ve diğer sanıkların kendisinin bilgisi haricinde kendisi adına icra takibinde bulunduklarını beyan ettiği anlaşılmış ise de, katılanın Bursa 6. İcra Müdürlüğünün 2011/2910 Sayılı dosyasında hissesine düşen miktarı nakden ve defaten tahsil ettiğinden dolayı avukat …’nu ibra ettiği, katılan …’nün Bursa 6. İcra Müdürlüğünün 2011/2910 sayılı icra dosyasında 02.09.2009 tarihli dilekçeyle İcra Müdürlüğünden … Yapı Konut Kooperatifinin mal beyan dilekçesinin bir suretinin kendisine verilmesini talep ettiği, katılan … ve avukat …’nun 04.09.2009 tarihli dilekçeyle taşınmazın tehiri icra teminatı olarak kabul edilmemesi için İcra Müdürlüğüne dilekçe verdiklerinin görüldüğü, bu tespitlerin katılan …’nün Bursa 6. İcra Müdürlüğünün 2011/2910 Sayılı dosyasından haberdar olduğunu ve takibe rızasının bulunduğunu gösterdiği, diğer icra takiplerinin katılan …’nün bilgisi ve rızası dışında olduğuna dair iddiasının da dosya kapsamından sabit olmadığı, tüm dosya içeriğine göre, sanıkların suç işlemek kastıyla hareket ettiklerine dair delil bulunmadığı anlaşılmakla, sanıklar … ve …’ün üzerilerine atılı görevi kötüye kullanma suçu ile resmi belgede sahtecilik suçlarından beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine ve ceza tayinine yer olmadığına dair hüküm tesisi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ve … müdafii, sanık …, katılanlar ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK‘un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 01.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları