1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 15. Hukuk Dairesi
  4. ASIL VE BİRLEŞEN DAVALARIN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLDUĞU – HER BİRİ İÇİN AYRI TEMYİZ HARCI YATIRILMASI GEREKTİĞİ

ASIL VE BİRLEŞEN DAVALARIN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLDUĞU – HER BİRİ İÇİN AYRI TEMYİZ HARCI YATIRILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Asıl ve birleşen davalar birbirinden bağımsız davalar olup, her bir kararın temyiz incelemesinin yapılabilmesi için ayrı ayrı temyiz harçlarının yatırılması zorunludur. Birden fazla uyuşmazlığın tek dosya üzerinden çözüme kavuşturulması da, bu davaların bağımsız niteliklerinin ortadan kalkmasına neden olmaz.
T.C.
Yargıtay
15. Hukuk Dairesi
E: 2016/6502 K: 2017/15 K.T.: 03.01.2017
Davacı-birleşen dosya davalısı … ile davalı-birleşen dosya davacısı … arasındaki davadan dolayı Mahkemesince verilen 13.07.2016 gün ve 2015/595-2016/748 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
– K A R A R –
Mahalli mahkemesince verilen kararın temyiz edildiğinden bahisle dosya Dairemize gönderilmiş ise de, temyiz incelemesinin yapılabilmesi için;
Davalı-birleşen dava davacısıvekilince sunulan temyiz dilekçesi içeriğinden, hem asıl davayı hem de birleşen dosyada verilen hükmü temyiz ettiği anlaşılmaktadır. Asıl ve birleşen davalar birbirinden bağımsız davalar olup, her bir kararın temyiz incelemesinin yapılabilmesi için ayrı ayrı temyiz harçlarının yatırılması zorunludur. Birden fazla uyuşmazlığın tek dosya üzerinden çözüme kavuşturulması da, bu davaların bağımsız niteliklerinin ortadan kalkmasına neden olmaz. Buna karşılık, asıl ve birleşen davalarda ayrı ayrı verilen kararları temyiz eden davalı-birleşen dosya davacısından sadece birleşen davanın reddine yönelik olarak 143,50 TL temyiz başvuru harcı ve 29,20 TL maktu peşin harç alınmış, ancak asıl dava hakkında verilen kabul kararının temyiz başvurusuna ilişkin olarak alınması gerekli 143,50 TL maktu temyiz başvuru harcı ile 51,23 TL nispi temyiz karar harcı alınmamıştır. Bu nedenle, 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 434/III. maddesinde gösterilen prosedürün uygulanması suretiyle davacı-birleşen dava davalısı tarafından eksik yatırılan 194,73 TL harcın ikmâlinin sağlanması, ondan sonra dosyanın Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları