1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 10. Ceza Dairesi
  4. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TCK 53. MADDESİNİ İPTALİ – KARARLARIN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TCK 53. MADDESİNİ İPTALİ – KARARLARIN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin; …. Karar verilmiş olması; bu madde uyarınca sanığa uygulanan hak yoksunluklarının, iptal edilen ibareleri de kapsaması nedeniyle, sözü edilen maddenin iptal kararı doğrultusunda uygulanmasında zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
10. Ceza Dairesi
E: 2011/23529 K: 2015/33311 K.T.: 15.12.2015
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Gerekçeli karar başlığında suç tarihlerinin “12/10/2006, 09/11/2006, 25/11/2006, 06/02/2007 ” yerine “06/02/2007” olarak gösterilmesi, Mahkeme tarafından düzeltilmesi mümkün maddi hata kabul edilmiştir.
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile aşağıda belirtilen dışındaki yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin;
a) (1) numaralı fıkrasında yer alan “Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;…” bölümünün, fıkranın (b) bendinde yer alan “…seçilme ehliyetinden…” ibaresi yönünden; aynı fıkrada yer alan “…hapis cezasına…” ibaresinin, bu fıkranın (b) bendinde yer alan “Seçme ve…” ibaresi yönünden iptaline,
b) (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “… ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresinin iptaline,
c) (2) numaralı fıkrasının, (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Seçme ve seçilme ehliyetinden…” ibaresi yönünden iptaline
Karar verilmiş olması; bu madde uyarınca sanığa uygulanan hak yoksunluklarının, iptal edilen ibareleri de kapsaması nedeniyle, sözü edilen maddenin iptal kararı doğrultusunda uygulanmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA; ancak yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesi uyarınca durumun değerlendirilmesi ve aykırılığın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanık hakkında TCK’nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması suretiyle, hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları