1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. ALACAKLININ YOKLUĞUNDA YAPILAN İHTİYATİ HACİZ – HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ – İHTİYATİ HACZİN DÜŞMESİ

ALACAKLININ YOKLUĞUNDA YAPILAN İHTİYATİ HACİZ – HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ – İHTİYATİ HACZİN DÜŞMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İcra İflas Kanununun 264/1. maddesi uyarınca, dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce ihtiyati haciz yaptırmış alacaklı, haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde takip talebinde bulunmalı veya dava açmalıdır. Yokluğunda yapılan ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilmeyen alacaklının ihtiyati haczi düşmemiştir. Kıymet takdir raporunun tebliği haczin tebliği anlamına gelmez.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2005/8157 K: 2005/12325 K.T.: 08.12.2005
DAVA: Taraflar arasındaki şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: İİK’nın 264/1. maddesine göre, dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce ihtiyati haciz yaptırmış alacaklı haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz zabtının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde takip talebinde bulunması veya dava açması gerekir.
Yokluğunda yapılan ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilmediğinden davalının ihtiyati haczi düşmemiştir. Kıymet takdir raporunun tebliği hacizlerin tebliğ edildiği anlamına gelmez.
İcra mahkemesince bu yönler gözetilerek yazılı şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 08.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları