1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. AKDE AYKIRILIK FUZULİ İŞGAL SEBEBİYLE TAHLİYE VE ECRİMİSİL İSTEMİ – AKDE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN OTUZ GÜNLÜK SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ – ÇATILI İŞYERİ OLAN KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

AKDE AYKIRILIK FUZULİ İŞGAL SEBEBİYLE TAHLİYE VE ECRİMİSİL İSTEMİ – AKDE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN OTUZ GÜNLÜK SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ – ÇATILI İŞYERİ OLAN KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Dava, akde aykırılık fuzuli işgal sebebiyle kiralananın tahliyesi ve ecrimisil istemine ilişkin olup davacı, davalı kiracıya gönderdiği ihtarnamede akde aykırılıkların giderilmesi için 15 gün süre vermiş, ihtar davalı kiracıya tebliğ edilmiştir. Çatılı işyeri olan kiralanan için davalı kiracıya çekilen ihtarda 30 gün süre verilmediğinden ihtar hukuki sonuç doğurmaz. Davacı tarafından, davalı kiracıya çekilen ihtarda 15 gün süre verilmiştir. Kiracı hakkında açılan davanın bu sebeple reddi gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi doğru değildir.

T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2015/7635 K: 2015/10784 K.T.: 07.12.2015

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, akde aykırılık fuzuli işgal sebebiyle kiralananın tahliyesi ve ecrimisil istemine ilişkindir. Mahkemece tahliye davasının kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı kiracı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, 01.05.2009 tarihli ve 10 yıl süreli kira sözleşmesinin 2. maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak davalı kiracının, kiralananı alt kiraya verdiğini ve kiracının bir kısım tadilatlar yaparak, wc’nin yerini değiştirdiğini, iki dükkan arasındaki duvarı kaldırdığını çekilen ihtarın sonuç vermediğini belirterek, davalı kiracının akde aykırılık, davalı alt kiracının ise fuzuli işgal sebebiyle tahliyelerine, 72.000 TL ecrimisilin davalı kiracıdan tahsiline karar verilmesi isteminde bulunmuş, 04.02.2013 tarihli celsede ecrimisile yönelik davayı takip etmediklerini imzalı beyanıyla bildirmiş, davalı kiracı kiralananı alt kiraya vermediğini savunmuş, davalı alt kiracı ise taşınmazı davalı kiracıdan kiraladığını belirtmiştir. Mahkemece 08.07.2013 tarihli karar ile ecrimisile yönelik davanın açılmamış sayılmasına, davalıların tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalıların temyizi üzerine Dairemizin 22.09.2014 tarihli ilamı ile kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki olması sebebiyle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak 06.05.2015 tarihli karar ile davalıların kiralanandan tahliyelerine, ecrimisile yönelik ilk karar taraflarca temyiz edilmeyip kesinleştiğinden yargılama giderleri bölümünde dikkate alınmasına karar verilmiş, hüküm davalı kiracı tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık davalı kiracının, kiralananı akde aykırı olarak kullandığı iddiasından kaynaklanmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 316.maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık sebebiyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Olayımıza gelince; Davacı, davalı kiracıya 20.09.2012 tarihinde ihtar çekerek taşınmazı alt kiraya verdiğini, sözleşmeye aykırı olarak projede ve ruhsatta yer almayan 1 numaralı ve 2 numaralı işyerleri arasındaki duvarın kaldırıldığı tek iş yeri haline getirildiğini, Lavabo ve WC lerin iptal edilmiş olduğunu, projeye aykırı ayrı bir wc lavabo yapıldığını, sözleşmede yer almayan deponun fazladan kullanıldığını belirterek akde aykırılıkları gidermesi için 15 gün süre vermiş, ihtar davalı kiracıya 27.09.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda yukarda belirtilen düzenleme uyarınca çatılı işyeri olan kiralanan için davalı kiracıya çekilen ihtarda 30 gün süre verilmediğinden ihtar hukuki sonuç doğurmaz. Davacı tarafından, davalı kiracıya çekilen ihtarda 15 gün süre verilmiştir. Kiracı hakkında açılan davanın bu sebeple reddi gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK’un 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 07.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları