1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. AKARYAKIT İSTASYONUNDA DAĞITICI DIŞINDAN YAKIT İKMALİ , İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ

AKARYAKIT İSTASYONUNDA DAĞITICI DIŞINDAN YAKIT İKMALİ , İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İdare Mahkemesi’nce; Petrol Piyasası Kanunu uyarınca, 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, usul ve yasaya uygun hükmün onanması gerekmiştir.
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRESİ
E: 2015/3617 K: 2015/2988 K.T.: 04.09.2015
İstemin Özeti: Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 30.03.2015 tarih ve E:2014/2084, K:2015/331 sayılı kararının; fiilin sabit olduğu, ön araştırma veya soruşturmaya ihtiyaç bırakmayacak derecede açık bir tespit üzerine ve savunma hakkı tanıyan bir soruşturma usulü olan “ön araştırma ve soruşturma yapılmaksızın doğrudan savunma alınması” yöntemi uygulanarak işlem tesis edildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava; davacı şirkete ait tesiste yapılan denetimde bağlı bulunduğu dağıtıcı dışından akaryakıt ikmal ettiğinden bahisle 163.111-TL idarî para cezası verilmesine ilişkin 07.08.2014 tarih ve 5163-50 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun (6455 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle değişik) 19. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 30.03.2015 tarih ve E:2014/2084, K:2015/331 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 04.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları