1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. AİLE KONUTU OLDUĞU GEREKÇESİYLE TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – İPOTEĞİN FEKKİ

AİLE KONUTU OLDUĞU GEREKÇESİYLE TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – İPOTEĞİN FEKKİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Şikayetçiler, aile konutu olan evlerinde tesis edilen ipotekte rızaları olmadığını ileri sürerek aile mahkemesinden ipoteğin fekkini talep etmişler fakat mahkemece, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Şikayetçiler tahliye emrinin iptalini istemişlerse de anılan mahkeme kararı neticesinde ellerinde tahliyeyi engelleyecek resmi belge olmadığından isteklerinin reddedilmesi yerinde olmuştur.
 
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2016/32734  K: 2017/148 K.T.: 06.01.2017
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki dava sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin dava dosyası, 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa’nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1.maddesi uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi 3. kişilerin, borçlu eşleri … ve … hakkında başlatılan takipte, eşlerinin aile konutu olan taşınmazlarına rızaları olmadan ipotek tesis ettiklerini, ipoteğin fekki ve taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti için Aile Mahkemesinde açtıkları davada aldıkları tedbir ara kararı nedeniyle taraflarına gönderilen tahliye emirlerinin iptalini talep ettikleri, mahkemece şikayetin reddine dair verilen kararın Dairemizce, şikayetçilerin ilgili taşınmazın “aile konutu” olduğunun tespitine yönelik olarak açılmış bir davalarının bulunup bulunmadığının araştırılarak sonucuna göre şikayetçilere tahliyesi istenen taşınmazın aile konutu olduğunu ispata yönelik olarak aile mahkemesinde dava açma yetkisi ve olanağı verilmesi ve sonuca göre tahliyenin durdurulması ya da devamı yönünde karar verilmesi gerektiği yönünden bozulduğu, mahkemece söz konusu Dairemiz bozma kararına karşı direnildiği görülmüştür.
Şikayetçilerin başvurusu İİK’nun 135/2. maddesi kapsamında çıkarılan tahliye emrinin iptaline ilişkin olup, Aile Mahkemesinde açılan davada taşınmazın satışının gerçekleştiğinden bahisle konusuz kalan davada karar verilmesine yer olmadığına ilişkin verilen kararın onanarak kesinleştiği ve şikayetçilerin anılan yasa maddesi kapsamında tahliyeyi engelleyecek resmi belge sunamadıkları anlaşıldığından, İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin şikayetin reddine dair 27/11/2013 tarihli 2013/1260 Esas 2013/947 Karar sayılı kararının onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : 1- Dairemizin 11/06/2014 tarih ve 2014/14427 E. – 2014/16966 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,
2- Şikayetçilerin temyiz itirazlarının reddi ile … 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 27/11/2013 tarihli 2013/1260 Esas 2013/947 Karar sayılı mahkeme kararının İİK’nun 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları