1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Ceza Dairesi
  4. AĞAÇ KESME SUÇU – AĞACIN DİP KÖKÜNÜN OLMAMASI NEDENİYLE YENİDEN KEŞİF YAPILMASINDA HUKUKİ YARAR OLMADIĞI – CEZANIN TAZMİN SURETİYLE TAMAMEN GİDERİLMESİ SEÇENEK YAPTIRIMINA ÇEVRİLMESİ – TAZMİN EDİLEN ZARAR MİKTARININ AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ

AĞAÇ KESME SUÇU – AĞACIN DİP KÖKÜNÜN OLMAMASI NEDENİYLE YENİDEN KEŞİF YAPILMASINDA HUKUKİ YARAR OLMADIĞI – CEZANIN TAZMİN SURETİYLE TAMAMEN GİDERİLMESİ SEÇENEK YAPTIRIMINA ÇEVRİLMESİ – TAZMİN EDİLEN ZARAR MİKTARININ AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; sanık hakkındaki cezanın tazmin suretiyle tamamen giderilmesi seçenek yaptırımına çevrilmesine rağmen, tazmin edilmesi gereken zarar miktarının açıkça gösterilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
E: 2015/35060 K: 2017/339 K.T.: 18.01.2017
 
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Sanık tarafından kesilen ağacın bulunduğu yerde keşif yapılmış olup, suça konu ağacın kesildiği orman kadastrosu kesinleşmiş yerde yol çalışması yapılmış olması ve bu sebeple kesilen ağacın dip kökünün yerinde olmadığının tespiti sonucu yeniden keşif yapmanın sonuca etkisi olmayacağı ve usul ekonomisi bakımından tebliğnamenin (1) numaralı,
Suç tutanağında suça konu ağacın motorlu testere ile kesilmiş, yapacak niteliğe uygun 42 orta kuturlu kerestelik vasıflı olduğunun belirtilmesi, yine orman bilirkişisinin raporunda suça konu ağacın tomruk vasıflı olarak nitelendirilmesi karşısında ağacın yapacak nitelikli olduğunun anlaşılması ile sanığın aşamalardaki tüm savunmalarında ağacı motorlu testere ile kestiğini belirtmesi karşısında tebliğnamenin (2) numaralı bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden reddine, ancak
Sanık hakkındaki cezanın tazmin suretiyle tamamen giderilmesi seçenek yaptırımına çevrilmesine rağmen, tazmin edilmesi gereken zarar miktarının açıkça gösterilmemesi,
SONUÇ: Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 18/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları