1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMADIĞI – SADECE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİĞİN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞI – ADİ ORTAKLIĞIN KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNMADIĞI

ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMADIĞI – SADECE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİĞİN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞI – ADİ ORTAKLIĞIN KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İcra mahkemesi kararının adi ortaklık tarafından temyiz edildiği ve yine temyiz dilekçesinin reddine ilişkin Dairemiz ilamına karşı adi ortaklık tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu anlaşılmıştır. Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından dava açma ehliyeti yoktur. Karar düzeltme yolu da bir dava olmakla adi ortaklığın karar düzeltme yoluna başvurma yetkisi bulunmamaktadır.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/26618 K: 2015/24820 K.T.: 19.10.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ankara 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 14/05/2014
NUMARASI : 2014/224-2014/446
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın 05.05.2015 tarih ve 2015/9624-12388 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Ö.. İnş.Taah.Teks.Gıda Turizm Taş.San.Tic.Ltd.Şti.&E…İnş.San.Ltd.Şti. adi ortaklığı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlular E.. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile E… İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ö… İnş. Taah. Teks. Gıda. Ltd. Şti adi ortaklığı aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatılmış, borçlu adi ortaklık tarafından icra mahkemesine usulsüz tebligat şikayetinde bulunularak tebliğ tarihinin düzeltilmesi talep edilmiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.
Ancak gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti bulunmaktadır (Prof. Dr. Baki Kuru İcra Ve İflas Hukuku El Kitabı 2004 bas. Sahife 137. HGK. nun 08.10.2003 tarih ve 2003/12-574 E. 2003/564 K. sayılı içtihadı).
İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri ortaklığın (Joint Venture’nin) tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti de yoktur. Bu nedenle ortaklık adına açılacak davaların adi ortaklığı oluşturan ortaklardan herhangi biri tarafından açılması zorunludur. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup mahkemece re’sen nazara alınır.
Dairemizce, gerekçeli kararın adi ortaklığı oluşturan şirketlere tebliği ile temyiz süresi beklendikten sonra gönderilmesi için dosya mahalline geri çevrilmişse de, adi ortaklık vekili tarafından verilen dilekçe ile temyiz başvurusunun adi ortaklık adına yapıldığı, tamamlanması gerekli bir tebliğ işlemi bulunmadığının bildirildiği görülmüştür.
İcra mahkemesi kararının adi ortaklık tarafından temyiz edildiği ve yine temyiz dilekçesinin reddine ilişkin Dairemiz ilamına karşı adi ortaklık tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu anlaşılmıştır. Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından dava açma ehliyeti yoktur. Karar düzeltme yolu da bir dava olmakla adi ortaklığın karar düzeltme yoluna başvurma yetkisi bulunmamaktadır.
SONUÇ : Adi ortaklığın taraf ehliyeti bulunmadığından karar düzeltme isteminin (REDDİNE), 19.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları